Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Lương an ninh quốc phòng cao còn giáo viên và nông dân thấp

High national defense and low teachers and farmers

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45287209

Quân đội
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Nữ quân nhân Việt Nam tham dự International War Games ở Nga - hình minh họa Vietnamese soldiers attend International War Games in Russia - illustrations
Một nhà khoa học Việt Nam đưa ra đánh giá nói công an và quân đội có thu nhập chính thức cao nhất, còn nghề giáo và làm nông là thấp nhất nước này. A Vietnamese scientist gives an assessment that police and army have the highest official income, while the lowest is education and farming.
Tin này cũng phù hợp với xu hướng thi tuyển đại học gần đây cho thấy các trường an ninh đặt điểm chuẩn cao vì thu hút đông thí sinh, còn ngành sư phạm bị chê. The news is in line with the recent college entrance exam trend that shows security schools set high standards for attracting more applicants and pedagogy.
Tiến sỹ Trần Quang Tuyến từ trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu các đánh giá này hôm 20/08 tại hội thảo "Ước tính tỷ suất sinh lợi và chi phí đơn vị trong giáo dục đại học Việt Nam", theo trang VietnamNet. Dr. Tran Quang Tuyen from the National Economics University, Hanoi National University, said these assessments on Aug. 20 at the seminar "Estimation of Unit Rate of Return and Unit Costs in Higher Education in Vietnam". according to VietnamNet.
Nghiên cứu này không nói đến thu nhập làm thêm của đối tượng được đánh giá, chẳng hạn như giáo viên vì thu nhập thấp có làm nghề phụ. This study does not refer to the overpaid income of the object being assessed, such as low-income job-seekers.
Và người có bằng đại học thu nhập cao hơn người chưa tốt nghiệp đại học, nhưng khi đã cùng có bằng đại học thì có sự khác biệt về thu nhập giữa các ngành nghề. And people with college degrees earn more than those who have not graduated from college, but when they have a college degree, there is a difference in income between professions.
"Việc học đại học ở Việt Nam mang lại mức thu nhập cao hơn không học đại học ở tất cả các ngành. Trong đó, ngành an ninh quốc phòng có mức thu nhập cao nhất, ngành nông nghiệp có mức thu nhập thấp nhất." "University education in Vietnam offers higher incomes than non-university education in all sectors, with the highest level of defense and defense, the lowest income agriculture. "
Vẫn theo báo Việt Nam, phân tích của nhóm nghiên cứu "dựa trên quy luật thống kê số lớn, với dữ liệu dựa trên khảo sát điều tra lao động việc làm trên cả nước quý 1/2018 do Tổng cục Thống kê cung cấp". According to the Vietnam News, the analysis of the research team "is based on the statistic of large numbers, with data based on the survey of labor and employment survey in the whole quarter 1/2018 provided by the General Statistics Office" .
Quanh việc năm tướng công an VN 'hưu sớm' Around the time when the generals of VN police early retirement
VN: 'Quân đội không phải đội quân kinh doanh' VN: 'The military is not a military business'
Thủ tướng VN cách chức Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành Vietnamese Deputy Minister of Public Security Bui Van Thanh
'Ưu, khuyết' công an VN được nêu tại hội nghị toàn quốc The pros and cons of VN police are mentioned at the national conference
"Những ngành như Y, Sư phạm công việc vất vả mà lương không cao nên người lao động phải tính đến chuyện làm thêm bên ngoài." "Jobs like Y, Teachers work hard and pay is not high so the workers have to work outside."
Vì thế, "thu nhập thực của họ có thể cao hơn thống kê," báo Việt Nam trích lời TS Trần Quang Tuyến nói. Therefore, "their net income may be higher than the statistics," the Vietnamese newspaper quoted Dr. Tran Quang Tuyen as saying.
Nhà khoa học cũng băn khoăn về thu nhập của ngành nông nghiệp - thấp nhất thống kê ở Việt Nam, nước có dân số làm nông đông. Scientists also wonder about the income of agriculture - the lowest statistic in Vietnam, the country with the agricultural population.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Cảnh sát và quân nhân VN trong công tác cứu trợ sau bão Doksuri ở Hà Tĩnh, tháng 9/2017- hình minh họa Vietnamese police and soldiers in relief work after Doksuri storm in Ha Tinh, September 2017
Thu nhập từ lương Income from salary
Với người làm việc tại khu vực công, thu nhập chính về lý thuyết, thường đến từ lương. For people working in the public sector, the main source of income, usually from wages.
Theo các tài liệu công bố ở Việt Nam tháng 5/2018, với mức lương của Việt Nam hiện nay, thấp nhất là người lao động hưởng lương cơ sở. According to documents published in Vietnam in May 2018, with the current salary of Vietnam, the lowest is the workers with base salary.
Ngành an ninh quốc phòng có mức thu nhập cao nhất, ngành nông nghiệp có mức thu nhập thấp nhất.
TS Trần Quang Tuyến
Security sector has the highest income level, agriculture has the lowest income. \u003cfooter\u003e Dr. Tran Quang Tuyen \u003c/footer\u003e
Cao dần lên đến cao nhất là lương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội... The gradual increase to the highest is the salary of the General Secretary, the President, the Prime Minister, the President of the National Assembly ...
Ở Việt Nam, lương cơ sở là hệ số 1, lương người tốt nghiệp đại học ra trường là 2,34 (hệ số nhân với mức lương cơ sở hiện nay là 1,3 triệu đồng, theo một bài trên Trí Thức Trẻ hồi tháng 5. In Vietnam, the basic salary is 1, the salary of the graduates is 2.34 (multiplied by the current base salary of 1.3 million, according to an article in The Knowledge of Young People May.
Theo trang By page
Thư viện Pháp luật The library of law
, từ ngày 1/7/2018, mức lương tháng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ là 13.483.000 đồng (hệ số lương bậc 1) và 14.317.000 đồng đối với Hệ số lương bậc 2. , from July 1, 1818, the monthly salary of ministers and heads of ministerial-level agencies shall be VND 13,483,000 (grade-1 wage coefficient) and VND 14,317,000 for grade-2 wage coefficient.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Nông nghiệp ở Việt Nam có lực lượng lao động đông đảo nhất nhưng thu nhập thấp nhất Agriculture in Vietnam has the largest workforce but the lowest income
Cũng theo nguồn này, từ ngày 1/7/2018, mức lương của Chủ tịch nước According to this source, from 1/7/2018, the salary of the President
là 18.070.000 đồng/tháng. is 18,070,000 per month.
Riêng các ngành an ninh, quốc học thường có hệ số tăng lương theo cách khác với những ngành dân sự. In particular, the security and national sectors have wage increases in a way that is different from the civilian ones.
Theo một According to one
công bố announced
hồi tháng 7/2018, trong công an và quân đội ở Việt Nam, cấp hạ sỹ có lương 4,4 triệu đồng/tháng, hàm đại tướng được 14,4 triệu đồng/tháng. In July, 1818, in the police and military in Vietnam, the rank of commissioned officer has a salary of 4.4 million VND / month, with a generalship of 14.4 million VND / month.
Ngành an ninh Việt Nam đang thu hút nhiều thanh niên nên điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học ngành này có chuẩn rất cao, lên đến 30,5 điểm. Vietnam's security sector is attracting many young people, so the admissions to institutions and universities are very high, up to 30.5 points.
Riêng ngành sư phạm "ế ẩm" tới mức điểm chuẩn cao hay thấp, vẫn không có người học, theo Zing.vn. Particularly, the pedagogical field "low" to high or low benchmarks, still no students, according to Zing.vn.
Xem thêm về công an và quân đội: More about police and military:
Vụ Vũ Nhôm: Bắt tướng công an và cựu chủ tịch Đà Nẵng Vu Aluminum Case: Getting police chief and former president of Da Nang
Đuổi hết công an giao thông? Chase traffic police?
Ba Lan hạ lương hưu hàng nghìn công an CS Poland lowered the pension of thousands of police officers
Quân đội Cuba làm cách mạng hay làm ăn? Cuban revolutionaries do business?