Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Chuyện trò với tác giả hồi ký 'Tôi Làm Chính Trị'

The story with the author of the memoir 'I Do Politics'

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45327176

Nguyễn Trung
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Nguyen Trung Nguyen Trung
Ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và CHLB Đức, từng là trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Mr Nguyen Trung, former ambassador of Vietnam in Thailand and Germany, was an assistant to former Prime Minister Vo Van Kiet
Cựu Đại sứ Nguyễn Trung nói với BBC rằng thông điệp chính của cuốn hồi ký mới công bố là "thế giới đã sang trật tự mới, Việt Nam có cơ hội mới cần nắm lấy." Former ambassador Nguyen Trung told the BBC that the main message of the memoir was "the world has gone to new heights, Vietnam has a new opportunity to embrace."
Ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và CHLB Đức, từng là trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vừa cho công bố cuốn hồi ký Tôi Làm 'Chính Trị' trên trang Nguyen Trung, former Vietnamese ambassador to Thailand and Germany, who was an assistant to former Prime Minister Vo Van Kiet, recently published the book I Do 'Politics' on the page.
Viet-studies Viet-studies
. .
Một số câu hỏi về quan điểm của ông Nguyễn Trung Some questions about the views of Mr. Nguyen Trung
BBC: Hội luận về bản Kiến nghị của Nguyễn Trung BBC: Conference on Nguyen Trung's proposal
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Your hearing aid is not supported
Kiểm duyệt sách Book review
Hồi cuối năm 2015, ông Nguyễn Trung và một số người khác ký tên trong thư gửi Bộ Chính trị yêu cầu "đổi tên đảng, tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác - Lênin và thay đổi triệt để vì tương lai dân tộc. At the end of 2015, Nguyen Trung and others signed a letter to the Politburo asking to "change the name of the party, the name of the country, renounce Marxism-Leninism and radical change for the future of the nation.
Đến tháng 10/2017, trước Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Trung cho phổ biến kiến nghị kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "thực hiện cải cách chính trị để thành lập một thể chế mới đa đảng." In October 2017, before the sixth plenum, Nguyen Trung disseminated the petition calling on General Secretary Nguyen Phu Trong to "carry out political reforms to establish a new multi-party institution."
BBC: Bình luận về Hội nghị TƯ6 BCHTƯ Đảng CSVN Khóa 12 BBC: Comment on the 6th CCCC Central Conference 12th
VN: Kêu gọi mới đổi tên Đảng và cải tổ chính trị VN: Calling for new renaming of the Party and political reform
TBT Trọng: ‘Công an phải bảo vệ Đảng’ TBT Trong: 'Police must protect the Party'
TBT Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 1 TBT Trong visits China in January
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Nguyen Trung Nguyen Trung
Trang bìa cuốn "Tôi Làm Chính Trị' Cover of "I Do Politics"
Trong cuốn hồi ký, ông Nguyễn Trung tự nhận mình là "kẻ thất bại toàn diện", là người "hữu trí vô mưu", và đưa nhiều bình luận về các nhà lãnh đạo qua các thời kỳ. In his memoirs, Nguyen Trung identifies himself as a "total failure", a "conspirator," and comments on leaders throughout the ages.
Về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Trung viết trong hồi ký: "Xin nói thật, không phải cái chức thủ tướng hay là ủy viên Bộ Chính trị, mà là cái chất giàu tình người của Võ Văn Kiệt khiến tôi yêu mến con người này." On the late Prime Minister Vo Van Kiet, Nguyen Trung wrote in his memoirs: "Please be truthful, not the prime minister or Politburo member, but the rich man of Vo Van Kiet that I love This man. "
"Về tất cả những ai có mối liên quan nào đó với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói về họ - tôi dám tóm tắt trong một câu: Họ thích anh Sáu, họ yêu anh Sáu!" "Regarding all those who have some connection with Prime Minister Vo Van Kiet, talk about them - I dare to summarize in one sentence: They like him, they love him!"
Về cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, ông viết: "Trong đổi mới năm 1986, thành công nhất của Bộ Ngoại giao là những đóng góp do nhạc trưởng Nguyễn Cơ Thạch trực tiếp chỉ huy vào những vấn đề: Vai trò của thị trường trong kinh tế, vấn đề giá cả (xóa bao cấp), những tư duy sai lầm về giá trị thặng dư và vấn đề bóc lột, vấn đề tiền tệ nói chung, mối quan hệ tiền - hàng trong kinh tế vỹ mô, vấn đề lạm phát, vấn đề tỷ giá hối đoái, cách đánh giá một nền kinh tế, vai trò kinh tế đối ngoại..." On the late Foreign Minister Nguyen Co Thach, he wrote: "In 1986, the most successful of the Ministry of Foreign Affairs was the contribution made by the conductor Nguyen Co Thach directly on the issues: the role of the market the economics of the economy, the price issue (abolition of subsidies), false thinking about the surplus value and exploitation, the monetary problem in general, the money relationship in the macroeconomy, inflation issues, exchange rate issues, how to assess an economy, foreign economic role ... "
Về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trung nhận xét: "Nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nước dám lựa chọn con đường Diên Hồng, chắc chắn lực lượng các đảng viên yêu nước trong đảng cùng với sự hậu thuẫn của toàn dân, sẽ quyết liệt chung tay với Tổng bí thư khai phá thành công con đường chuyển đổi ĐCSVN hôm nay thành đảng của dân tộc. Cả nước sẽ bảo vệ tổng bí thư thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử này!" Regarding General Secretary Nguyen Phu Trong, Nguyen Trung commented: "If General Secretary Nguyen Phu Trong for daring to choose the path of Dich Hong, certainly the party's patriotic party members with the support of the whole. People, will fiercely join hands with the General Secretary to successfully exploit the path of converting the Vietnamese Communist Party into a National Party. The whole country will protect the Secretary General to fulfill this historic mission! "
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Alex Bowie/Getty Images Alex Bowie / Getty Images
Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch trong ảnh chụp tại Hà Nội hồi tháng 5/1984 The late Foreign Minister Nguyen Co Thach in a photo taken in Hanoi in May 1984
'Tôi ghét chính trị' 'I hate politics'
Trả lời BBC hôm 29/8, ông Nguyễn Trung nói: "Tôi viết đến đâu thì công bố đến đấy. Bản sách đăng trên trang Viet-studies là bản thứ hai trong lúc tôi đang viết, chỉnh sửa, viết thêm chi tiết cho bản thứ tư rồi sau khi xong hết thì mới tính in ở đâu." Replying to BBC on 29/8, Nguyen Trung said: "I write to where it is published to, the book on Viet-studies is the second while I am writing, editing, writing more details. Fourth, and then after finishing, to calculate where. "
"Sở dĩ tôi muốn công bố cuốn hồi ký dịp này là nhân 10 năm ngày giỗ ông Võ Văn Kiệt [qua đời năm 2008], người mà tôi có kỷ niệm riêng, nên xem cuốn này như một món quà tưởng nhớ người bạn vong niên, đồng thời chia sẻ với những người quan tâm đến hiện tình đất nước." "The reason I want to announce the memoirs of this occasion is to celebrate the 10th anniversary of the death of Mr. Vo Van Kiet [who died in 2008], whom I have my own memories, should see this book as a gift to remember his friend. We also share with those who are interested in the country. "
Trong quãng thời gian còn làm đại sứ, tôi có mong muốn lớn nhất là góp phần đưa Việt Nam không thua nước nào cả.
cựu Đại sứ Nguyễn Trung
During my time as ambassador, I have the greatest desire to contribute to Vietnam not lose at all. \u003cfooter\u003e Former Ambassador Nguyen Trung \u003c/footer\u003e
"Về tựa đề Tôi Làm 'Chính Trị' nghĩa là tôi chẳng bao giờ muốn làm việc này cả, nhưng rồi tôi phải làm vì cuộc sống đặt tôi vào." "About the Title I Do 'Politics' means I never want to do this, but then I have to do because life puts me in."
"Ban đầu tôi muốn làm nghề gì khác, chứ không phải ngành ngoại giao." "At first I wanted to do something else, not diplomacy."
'Thật sự là tôi ghét chính trị nhưng mà cuộc sống tự nhiên buộc mình vào công việc liên quan đến chính trị." 'Actually I hate politics but natural life forces me to work in politics.'
"Thông điệp chính của cuốn hồi ký là thế giới đã sang trật tự mới, Việt Nam có cơ hội mới cần nắm lấy." "The main message of the memoirs is that the world has gone to new heights, Vietnam has a new opportunity to embrace."
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Other Other
Ông Nguyễn Trung có trên 40 năm làm việc trong ngành ngoại giao của Việt Nam và có 52 năm tuổi đảng Mr. Nguyen Trung has over 40 years of working in the Vietnamese diplomatic field and has 52 years of party membership
Việt Nam: 'Tự diễn biến có cả tốt và xấu' Vietnam: 'Self-evolving is good and bad'
Đảng CS 'cần kỷ luật thép' để không tan rã? Party CS 'need the steel discipline' to not disintegrate?
VN thúc đẩy kinh doanh trong bất ổn thể chế VN promotes business in institutional instability
"Tôi muốn nói rõ rằng trách nhiệm của đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là phải đoàn kết cả dân tộc, đưa đất nước đi lên chặng đường mới trong bối cảnh thế giới đã thay đổi rất nhiều." "I want to make it clear that the responsibility of the Communist Party of Vietnam is now to unite the nation, bringing the country on its path in the changing world."
"Ông Trọng gánh vác trách nhiệm phải làm điều đó." "Mr. Trong assumes the responsibility to do so."
"Về nội dung của sách liên quan đến ngành ngoại giao Việt Nam, những gì cần nói thì tôi nói, không bao giờ né tránh. Còn những gì tôi không nói thì có nghĩa là tôi không muốn nói." "Regarding the content of the book relating to the Vietnamese diplomatic sector, what I have to say is, I never say, but I do not want to say what I do not say."
"Khi đưa ra các ý kiến góp ý cho đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy đến bây giờ thì người ta nghe. Vậy thôi!" "When I give comments to the Communist Party of Vietnam, I see that people are listening now."
Tử hình ở VN ‘không làm quan tham run sợ’ Death penalty in Vietnam 'not frightened officials'
EU tiếp xúc xã hội dân sự Việt Nam EU meets Vietnamese civil society
Những nữ tù nhân lương tâm Việt Nam Women prisoners of conscience Vietnam
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Nguyễn Trung nói thêm: "Tôi thấy mình chỉ là một người bình thường, chưa làm được điều gì lớn lao, chưa có đóng góp gì đáng kể cho đất nước mình." In an interview with the BBC, Nguyen Trung added: "I find myself just a normal person, have not done anything big, have not made a significant contribution to my country."
"Trong quãng thời gian còn làm đại sứ, tôi có mong muốn lớn nhất là góp phần đưa Việt Nam không thua nước nào cả." "During my time as ambassador, I have the greatest desire to contribute to Vietnam not losing any country."
"Để đạt mục tiêu đó thì con đường trước mắt còn vô cùng dài." "To achieve that goal, the road ahead is extremely long."
"Tôi muốn làm một sử gia mà đến năm nay đã 84 tuổi vẫn chưa làm được, vì "lực bất tòng tâm". "I wanted to be a historian who until this year was 84 years old still could not do it, because of" unconscious power. "
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Câu hỏi về thể chế được đặt ra tại Việt Nam cùng quan hệ giữa xã hội và bộ máy chính trị Institutional questions are raised in Vietnam and the relationship between society and the political system
Việt Nam: 'Tự diễn biến có cả tốt và xấu' Vietnam: 'Self-evolving is good and bad'
Liên Xô từng trưng cầu dân ý rồi tan rã The Soviets then solicited dissent
'Phải bỏ Đảng để tiến bước và hy vọng' 'Must leave the Party to step forward and hope'
Trong một In one
bài trên BBC BBC article
trước đây, ông Nguyễn Quang Duy viết: "Vì suốt đời phục vụ Đảng Cộng sản nên cách nhìn của ông Trung về đa đảng chính trị còn rất nhiều giới hạn cần được góp ý. Theo ông Nguyễn Trung thì đảng Cộng sản Việt Nam đã sai lầm trong nhận thức giữa hai nhiệm vụ chính trị là cách mạng và phát triển đất nước. " Previously, Nguyen Quang Duy wrote: "For the rest of his life serving the Communist Party, Trung's view of multi-party politics is still limited." According to Nguyen Trung, the Communist Party of Vietnam The misunderstanding between the two political tasks is revolution and development of the country. "
"Ông Nguyễn Trung quên hẳn vai trò của Quốc Hội Lập Hiến, khi ông giao cho đảng Cộng sản sọan một hiến pháp mới cho Việt Nam." "Nguyen Trung forgets the role of the Constitutional Assembly, when he entrusted the Communist Party with a new constitution for Vietnam."
"Ông Trung là người hết sức lý tưởng, vẫn tin vào đảng Cộng sản và lạc quan đến phi thực tế." "He is a very idealist, still believes in the Communist Party and is unrealistic."
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Ông Nguyễn Trong nói mong muốn lớn nhất là "góp phần đưa Việt Nam không thua nước nào cả" Mr. Nguyen Trong said that the biggest wish is "to contribute to Vietnam not lose any country"
Chủ đề Chính trị: Politics Theme:
GS Ngô Bảo Châu làm tạp chí toán Prof. Ngo Bao Chau works as a mathematics journal
Thành công chính trị của phụ nữ Mỹ gốc Việt trong năm 2016 Political success of Vietnamese-American women in 2016
Trò Chơi Vương Quyền: phim và đời Kingship: movie and life
Ông Lưu Vân Sơn: 'Hai Đảng có chung số phận' Mr Luu Van Son: 'The two parties share the same fate'