Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Năm 1945: Cướp chính quyền và thay quyền dân

1945: Hijacking government and replacing civil rights

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45370162

Luật sư Trần Thanh Hiệp,
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
BBC News Tiếng Việt BBC News English
Luật sư Trần Thanh Hiệp từng là thành viên phái đoàn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại Hòa đàm Paris 1973 và Luật sư tại Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 30/4/1975. Attorney Tran Thanh Hiep was a member of the delegation of the Government of the Republic of Vietnam at the Paris Peace Conference in 1973 and attorney at the Superior Court of Saigon before April 30, 1975.
Nhân kỷ niệm cuộc Cách mạng Tháng Tám và ngày 2/9 ở Việt Nam năm nay, BBC Tiếng Việt giới thiệu các ý kiến khác nhau về giai đoạn lịch sử này. Celebrating the August Revolution and September 2 in Vietnam this year, BBC Vietnam introduces various ideas about this historic period.
Ông Trần Thanh Hiệp, cựu luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 30/4/1975 nói với BBC Tiếng Việt từ Paris về điều ông gọi là thiếu tính chính danh của hành động 'cướp chính quyền' năm 1945. Tran Thanh Hiep, a former lawyer of the Superior Court of Saigon before April 30, 1975, told the BBC Viet Nam from Paris what he called the lack of legitimacy of the 1945 "robbery".
Còn ông Hoàng Cơ Lân, một nhân chứng từng là cựu học sinh có mặt tại cuộc mít-tinh đã 'bị cướp diễn đàn' hôm 19/8/1945 ở Hà Nội, bình luận về biến cố của cuộc cách mạng, vai trò của Cựu Hoàng Bảo Đại và chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Hoang Co Lan, a former alumni witness who was 'robbed at the forum' on 19 August 1945 in Hanoi, commented on the events of the revolution, the role the former Emperor Bao Dai and the government of Prime Minister Tran Trong Kim.
Thực sự ra khi thay đổi, ai hay tổ chức nào mà có lực lượng, có sáng kiến thì có thể cướp được chính quyền, nhưng mà sau khi cướp chính quyền rồi thì phải bình thường hóa sự cướp chính quyền ấy bằng việc để cho tất cả nhân dân tham gia vào việc quản trị đất nước
Luật sư Trần Thanh Hiệp
Actually when the change, anyone or any organization that has the force, the initiative can rob the government, but after the robbery of the government must then normalize the robbery by letting All people participate in the administration of the country \u003cfooter\u003e Attorney Tran Thanh Hiep \u003c/footer\u003e
Ngoài ra là ý kiến về lịch sử chính thống hiện nay tại Việt Nam nói về đất Cách mạng tháng Tám 1945 như thời điểm 'nước Việt Nam đã bước sang một trang mới trong lịch sử hào hùng của toàn dân tộc'. There is also an opinion about the current orthodox history in Vietnam about the land of August 1945 Revolution as the time when 'Vietnam has entered a new page in the heroic history of the whole nation'.
Cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim Seized by the government of Tran Trong Kim
"Tôi tuy quê ở Hà Tĩnh, nhưng hồi đó tôi học ở Hà Nội," ông Trần Thanh Hiệp, cựu Luật sư Tòa Thượng thẩm Sài Gòn nhớ lại. "I was in Ha Tinh, but then I studied in Hanoi," recalled Tran Thanh Hiep, a former lawyer in Saigon.
Ý kiến: Nhìn lại Cách mạng tháng Tám Opinion: Looking back on the August Revolution
Về CMT8, Cựu Hoàng Bảo Đại và chính quyền Trần Trọng Kim About CMT8, Former Bao Dai and Tran Trong Kim administration
Băn khoăn về màu cờ cho Việt Nam năm 1945 Concerned about the flag colors for Vietnam in 1945
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
AFP/Getty Images AFP / Getty Images
Cựu Hoàng Bảo Đại (1913-1997) là Hoàng đế đời thứ 13 và cuối cùng của Triều đình Nguyễn ở Việt Nam, lên ngôi và trị vì từ năm 1925-1945. Former Emperor Bao Dai (1913-1997) was the 13th and last emperor of the Nguyen dynasty in Vietnam, reigning and reigning from 1925-1945.
Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng Tran Trong Kim cabinet: 5 achievements in 4 months
"Tôi nhớ là nhân có một cuộc biểu tình do công chức, dân chúng tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, thì trong cuộc biểu tình ấy Việt Minh cướp cờ nổi lên và giành lấy như là cuộc biểu tình của Việt Minh để mà làm cuộc Cách mạng tháng Tám. Nhưng mà thực sự ra không có cách mạng gì cả, mà chỉ là một sự cướp chính quyền thôi." "I remember there was a protest organized by civil servants to support the government of Tran Trong Kim. During the demonstration, the Viet Minh seized the flag and seized it as the Viet Minh demonstration. To do the August Revolution, but really there is no revolution, nothing but a robbery of government. "
Và Luật sư Hiệp, người có nhiều năm sau 1975 làm luật sư ở cả Tòa Thượng Thẩm tại Paris, giải thích thêm quan điểm của mình với BBC hôm 29/8/2018: And Lawyer Hiep, who spent many years in 1975 as a lawyer in both Superior Courts in Paris, explained his views to the BBC on Aug. 29,
"Đối với tôi đó là một hành động cướp chính quyền chứ không phải là cái mà người ta gọi là Cách mạng tháng Tám vì không có gì thay đổi, cách mạng cả, chỉ có cướp quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim để mà Đảng Cộng sản dưới tên gọi là Mặt trận Việt Minh hay Việt Nam Mặt trận Đồng minh, cướp lấy chính quyền..." "To me it was an act of government robbery, not what was called the August Revolution because nothing changed, revolutionized, only theft from the government of Tran Trong Kim to that. The Communist Party under the name of Viet Minh Front or Vietnam Allied Front, seized the government ... "
Cho đến năm 1975 cũng vẫn không trả lại cho dân chúng để bình thường hóa việc cho dân chúng tham gia vào việc quản trị đất nước, thì đó chỉ là mở rộng phạm vi chính quyền đã cướp được để cho chính quyền đó có tính chất cả nước, chứ không thể gọi là thống nhất, mà cũng không thể gọi là giải phóng được
Luật sư Trần Thanh Hiệp
It was not returned to the public until 1975 in order to normalize the participation of people in the administration of the country, it was only an extension of the scope of the government that had been robbed so that it could be of the nature. The whole country, not called unified, can not be called liberated \u003cfooter\u003e Attorney Tran Thanh Hiep \u003c/footer\u003e
"Thực sự ra khi thay đổi, ai hay tổ chức nào mà có lực lượng, có sáng kiến thì có thể cướp được chính quyền, nhưng mà sau khi cướp chính quyền rồi thì phải bình thường hóa sự cướp chính quyền ấy bằng việc để cho tất cả nhân dân tham gia vào việc quản trị đất nước. "Actually, when it changes, anyone or any organization that has the force, initiative, can rob the government, but after the robbery of government then normalize the robbery of that government by for all the people involved in the governance of the country.
"Nhưng ở đây, Đảng Cộng sản Việt Nam khi cướp chính quyền thì giữ luôn chính quyền cho riêng mình và giành lấy độc quyền, rồi từ đó đến nay mở ra đường lối toàn trị. Thành ra Đảng Cộng sản tự cho mình quyền thay dân chúng để sử dụng chủ quyền quốc gia. "But here, the Communist Party of Vietnam, when it seized power, kept its own government and won the monopoly, and since then has opened the way of totalitarianism. people to use national sovereignty.
"Vì thế cho nên không thể nào coi là có tính chính đáng hay là theo từ ngữ cũ gọi là tính chính thống (legitimacy). Tôi cho rằng Đảng Cộng sản tự phong cho mình quyền thay dân chúng, chứ không trả lại cho dân chúng để bình thường hóa việc cướp chính quyền." "Therefore, it can not be regarded as legitimate or in the old word called legitimacy." I think that the Communist Party gives itself the right to replace the people, not the people. to normalize the robbery of the government. "
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
BBC News Việt Nam BBC News Vietnam
Bác sỹ Hoàng Cơ Lân (phải) nói với phóng viên BBC Tiếng Việt, Quốc Phương (trái) rằng ông có mặt tại cuộc mít-tinh ở Nhà hát lớn Hà Nội hôm 19/8/1945 Doctor Hoang Co Lan (right) told BBC Vietnam correspondent, Quoc Phuong (left) that he was present at the Hanoi Opera House on 19 August 1945.
"Nhưng mà không có Cách mạng Tháng Tám mà chỉ có cướp chính quyền không, mà cướp chính quyền rồi cho đến năm 1975 cũng vẫn không trả lại cho dân chúng để bình thường hóa việc cho dân chúng tham gia vào việc quản trị đất nước, thì đó chỉ là mở rộng phạm vi chính quyền đã cướp được để cho chính quyền đó có tính chất cả nước, chứ không thể gọi là thống nhất, mà cũng không thể gọi là giải phóng được." "But without the August Revolution, only the seizure of government, and the seizure of the government, did not return to the people until 1975 to normalize the participation of the people in the administration of the country. , it is just an extension of the scope of the government that has been robbed so that it can be national, not a unified one, nor can it be liberated. "
Số phận đất nước và tích tắc lịch sử The fate of the country and history
Nhớ lại biến cố Cách mạng Tháng Tám 73 năm về trước, một nhân chứng có mặt tại cuộc mít tinh ở Nhà hát lớn Hà Nội hôm 19/8/1945, Recalling the August Revolution event 73 years ago, a witness was present at the Hanoi Opera House on August 19, 1945,
Bác sỹ Hoàng Cơ Lân Doctor Hoang Co Lan
, cựu Đại tá, Y sỹ trưởng thuộc Binh chủng Nhảy dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói: , former colonel, medical officer of the Airborne Division, Armed Forces of the Republic of Vietnam, said:
"Hồi đó tôi hơn 13 tuổi, tôi sinh tại Hà Nội năm 1932, bố tôi là bác sỹ nha khoa, gia đình tôi quê ở làng Đông Ngạc, Vẽ, một làng nổi tiếng ở ngoài Bắc, một làng nhiều khoa bảng, chúng tôi là dân Bắc chính cống, gia đình có nhiều người học thức, biết nhiều. "At that time I was more than 13 years old, I was born in Hanoi in 1932, my father is a dentist, my family is from Dong Ngac village, Vung, a famous village in the North, a village of many academic, they I am a native of North Vietnam, the family has many educated people, know a lot.
Không có Việt Minh, tôi thấy Việt Nam khá hơn nhiều, mà sẽ được chỉ huy bởi những người có đức độ như ông Trần Trọng Kim, cụ Vũ Ngọc Anh, tất cả những người đó toàn là những người có học, những người ái quốc, mà nhất là họ thực sự yêu nước, dù họ thiếu kinh nghiệm chỉ huy
Bác sỹ, cựu Đại tá Hoàng Cơ Lân
Without the Viet Minh, I find Vietnam much better, which will be commanded by virtuous people like Tran Trong Kim, Vu Ngoc Anh, all of whom are educated, Mostly they are really patriotic, though they lack commanding experience \u003cfooter\u003e Doctor, former Colonel Hoang Co Lan \u003c/footer\u003e
"Bây giờ tôi nghĩ lại, nhiều khi quyết định, số phận của một nước, của một người hay là của một gia đình chỉ ăn thua trong một tích-tắc thôi. "Now I think again, at times deciding, the fate of a country, of a person or of a family that only loses in a measure.
"Theo ý tôi, ông Hoàng Đế Bảo Đại yếu quá, không có được huấn luyện để chỉ huy một nước. Trong lúc mà Đảng Việt Minh, Cộng sản, như chúng ta đã biết, tất cả các đảng Cộng sản đều nói để mọi người tưởng là họ giỏi, để họ mạnh. "In my opinion, Emperor Bao Dai was too weak, not trained to command a country." While the Viet Minh, Communist Party, as we all know, all Communist parties say People think they are good, so they are strong.
"Ông Bảo Đại, giá như là một người biết người, biết của, theo ý tôi, thì ông đã nhờ quân đội Nhật giữ an ninh trật tự, không phải như vậy là nhờ quân đội Nhật mà họ sẽ đô hộ mình, vì họ vừa mới đánh Tây (Pháp) xong, rồi họ thua Đồng minh, họ đã nhận được lệnh của quân đội Đồng minh là gìn giữ trật tự tại Đông Dương. "Mr. Bao Dai, as a person who knows people, knows, in my opinion, he has asked the Japanese military to keep order and security, not so thanks to the Japanese army they will dominate, because They had just defeated the West, and they lost to the Allies, who had received orders from the Allied troops to keep order in Indochina.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
DEA / A. DAGLI ORTI DEA / A. DAGLI ORTI
Một hình tiền năm 1953 với hình cựu hoàng Bảo Đại A 1953 picture with former Emperor Bao Dai
"Họ hỏi ông Bảo Đại, ông Bảo Đại chối, không hiểu tại sao, rồi ông Bảo Đại đầu hàng Đảng Cộng sản, rồi ông ra ngoài Bắc. Về vấn đề ông Trần Trọng Kim, ông mới làm việc được mấy tháng thì không biết là ông giỏi hay không giỏi, nhưng tôi tin rằng ông Trần Trọng Kim với những Bộ trưởng như ông Bộ trưởng Y tế lúc đó là cụ Vũ Ngọc Anh, là bố của Y sỹ Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn, người sau này chỉ huy ngành quân y của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, toàn là những người khí khái, toàn là những người có học. "They asked Bao Dai, Bao Dai refused, did not understand why, then Bao Dai surrendered to the Communist Party, then he went out in the North. I know that he is good or not good, but I believe that Tran Trong Kim with ministers such as the Minister of Health was then Vu Ngoc Anh, the father of Dr. Major General Vu Ngoc Hoan, who later commanded The military service of the Armed Forces of the Republic of Vietnam, all who are drafted, are all educated.
"Có thể họ hơi thiếu kinh nghiệm về chỉ huy, về chính trị, nhưng giá thời đó cứ để cho họ làm việc, cứ để cho Nhật, nói thẳng ra là khi nào cần, thì phải nhờ họ, hơn nữa Nhật Bản đâu có tham vọng chỉ huy, đô hộ Việt Nam đâu, họ chỉ nhận lệnh của đồng minh Anh, Mỹ là họ gìn giữ, bảo vệ an ninh trật tự cho Đông Dương và Việt Nam, thì trong mấy tháng đó, Chính phủ của ông Trần Trọng Kim thừa sức để làm việc để chấn chỉnh lại nội bộ của nước Việt Nam, nhất là sau nạn đói 1945." "They may be somewhat inexperienced about commanding, politically, but at the same time letting them work, let alone Japan, say it when they need it, then ask them, where is Japan? They commanded the commanders of Vietnam, where they only received orders from the British and American allies to maintain and protect the security of Indochina and Vietnam. In those few months, his government Tran Trong Kim is much needed to work to improve the internal situation of Vietnam, especially after the famine of 1945. "
Những người cộng sản đã không tôn trọng lời cam kết của mình và quay lại, không để cho dân chúng được tổ chức dân chủ như là Cựu Hoàng Bảo Đại muốn, cho nên theo tôi 'Chiếu Thoái Vị' của Bảo Đại có một giá trị là thiết lập điều kiện thoái vị để thiết lập dân chủ, mà điều kiện đó không được thi hành
Luật sư Trần Thanh Hiệp
The communists did not respect their pledge and returned, not allowing the people to be democratically organized as the former Bao Dai Emperor wanted, so I followed the 'withdrawal of Bao Dai' The rule of thumb is to establish conditions of abdication for the establishment of democracy, which conditions are not enforced \u003cfooter\u003e Attorney Tran Thanh Hiep \u003c/footer\u003e
Trả lời câu hỏi có thể có một chính thể nào có thể thay thế được Việt Minh khi đó, bác sỹ Hoàng Cơ Lân nói với BBC Tiếng Việt hôm 25/8 từ Paris: Answering the question may have a policy that can replace the Viet Minh then, Dr. Hoang Co Lan told the BBC English on 25/8 from Paris:
"Tôi thấy có chứ, không có Việt Minh, tôi thấy Việt Nam khá hơn nhiều, mà sẽ được chỉ huy bởi những người có đức độ như ông Trần Trọng Kim, cụ Vũ Ngọc Anh, tất cả những người đó toàn là những người có học, những người ái quốc, mà nhất là họ thực sự yêu nước, dù họ thiếu kinh nghiệm chỉ huy. Nếu trời thương Việt Nam, ông Bảo Đại ông biết chỉ huy, thì đất nước có lẽ không đến nỗi như bây giờ. "I see yes, there is no Viet Minh, I find Vietnam much better, which will be commanded by virtuous people like Tran Trong Kim, Vu Ngoc Anh, all those people are all Patriotic people, especially patriots, are in fact patriotic, even if they do not have commanding experience. If you love Vietnam, Mr. Bao Dai knows the commander, the country is probably not as bad as it is now. .
"Tôi nhiều lúc hơi khắt khe với ông Hoàng Đế Bảo Đại, nhưng theo ý tôi lịch sử là lịch sử, mình phải nói, quy trách nhiệm ông Vua Bảo Đại, ông mang một trách nhiệm rất lớn trong việc suy sụp của nước Việt Nam sau đó và đưa đến chiến tranh tàn khốc cho đến bây giờ, vì có lẽ cũng không phải tại lỗi của ông ấy, nhưng ông đã không có đủ tư cách, phong độ để làm Vua một nước trong thời loạn ly. Có lẽ số của đất nước như vậy, tôi không biết nói gì hơn..." "I was a bit stingy with Emperor Bao Dai, but in my opinion history is history, I have to say, blamed King Bao Dai, he carries a great responsibility in the collapse of Vietnam South and then brought to a brutal war until now, as perhaps not at his own fault, but he was not qualified to be King of a country during the chaos. the number of the country so, I do not know what to say more ... "
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
BBC News Tiếng Việt BBC News English
Luật sư Trần Thanh Hiệp (trái) nêu quan điểm về tính chính thống hay tính chính danh của chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kể từ Cách mạng tháng Tám đến nay. Attorney Tran Thanh Hiep (left) outlined the legitimacy or legitimacy of the government led by the Communist Party of Vietnam since the August Revolution.
Vấn đề nêu ra trong Chiếu Thoái Vị The issue raised in the Appeals
Cũng về Cựu Hoàng Bảo Đại, Luật sư Trần Thanh Hiệp nêu quan điểm: Also about the old Bao Dai, Lawyer Tran Thanh Hiep said:
Những người giúp chữ Quốc ngữ 'làm nên' People who help the Quoc ngu script make '
Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng Tran Trong Kim cabinet: 5 achievements in 4 months
Cách mạng Tháng 10 'bi thảm để giúp tư bản tốt hơn' October Revolution 'tragic to help capitalize better'
'Nhiều người Nga còn lưu luyến Liên Xô' 'Many Russians are attached to the Soviet Union'
"Tôi thấy nhiều người không đọc kỹ và không hiểu được giá trị của 'Chiếu Thoái Vị' của Cựu Hoàng Bảo Đại. Khi thoái vị, Cựu Hoàng đã nói rõ rằng ông tự ý chấm dứt Đế chế để cho dân chúng được tự do và mong muốn rằng những người muốn cho ông thoái vị, yêu cầu ông thoái vị phải nắm vững được điều này. "I see many people do not read carefully and do not understand the value of the Old Testament of the Emperor." When he abdicated, the former warrior made clear that he arbitrarily terminated the empire in order to free the people. and the desire that those who wish to abdicate, asking him to abdicate to master this.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
AFP/Getty Images AFP / Getty Images
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình hôm 02/9/1945 khai sinh chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. President Ho Chi Minh read the Declaration of Independence in Ba Dinh Square on September 2, 1945 the birth of the Democratic Republic of Vietnam.
"Và khi đọc 'Chiếu Thoái Vị' và ông nói rằng 'thà được làm công dân một nước tự do, độc lập, còn hơn làm Vua một nước nô lệ', thì ông đã thoái vị để cho dân chúng cũng được tự do để thành lập dân chủ, thì ông cũng hỏi hai người trong phái đoàn yêu cầu ông thoái vị là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận rằng các ông đó có chấp nhận điều kiện đó không, thì hai người nói chấp nhận... "And when he read 'Abbot' and he said that 'it would be better to be a citizen of a free and independent country than a King of a slave state', he abdicated so that the people were free too. To establish democracy, he also asked two people in the delegation asking him to abdicate Tran Huy Lieu and Cu Huy Can that they accept that condition, then the two said accept ...
"Vậy thì chính những người cộng sản đã không tôn trọng lời cam kết của mình và quay lại, không để cho dân chúng được tổ chức dân chủ như là Cựu Hoàng Bảo Đại muốn, cho nên theo tôi 'Chiếu Thoái Vị' của Bảo Đại có một giá trị là thiết lập điều kiện thoái vị để thiết lập dân chủ, mà điều kiện đó không được thi hành. "So it was the communists who did not respect their pledge and turned around, not letting the people be organized like Democrat Bao Dai, so I followed Bao's 'Offspring' The great thing is that it sets the conditions for abdication to establish democracy, which is not enforced.
"Thì điểm này bây giờ người ta ít người biết đến, tôi nghĩ cần phải nhắc lại, nhấn mạnh để cho mọi người hiểu rõ rằng Vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt Đế chế là chỉ để xây dựng dân chủ mà Đảng Cộng sản đã cam kết tôn trọng điều đó nhưng rút cuộc đã 'phản bội' lại lời cam kết của mình và coi lời cam kết của mình như không có. Tức là nói mà không giữ lời hứa." "So this point is now little known, I think it is necessary to reiterate, to emphasize that it is clear to all that King Bao Dai abdicated, to end the Empire is only to build democracy that the Communist Party Committed to respect that but in the end "betrayed" his commitment and considered his pledge as not. That is saying without promised.
Thủ tướng khẳng định, trong hơn bảy thập kỷ qua, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để muôn người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, tay nắm tay, cùng nhau tiến bước dưới cờ đỏ sao vàng phấn đấu vì nền độc lập dân tộc, vì sự phát triển thịnh vượng phồn vinh, vì hạnh phúc của muôn nhà, góp phần cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới
Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc
The Prime Minister affirmed that over the past seven decades, "Independence - Freedom - Happiness" has always been a burning aspiration and a great source of motivation for Vietnamese people to overcome difficulties and hardships. holding hands, together under the red flag star gold strive for national independence, for the development of prosperous prosperity, for the well-being of the home, contributing to peace, cooperation and development in the area. and the world \u003cfooter\u003e Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc \u003c/footer\u003e
Khi được đề nghị cho biết về tính xác thực của những nhận định và quan sát trên, cựu Luật sư hành nghề tại Tòa thượng thẩm Sài Gòn và Tòa Thượng thẩm Paris trước và sau 30/4/1975 nói: Asked about the authenticity of those observations and observations, the former lawyer practiced at the Saigon Superior Court and the Paris Superior Court before and after April 30, 1975 said:
"Đó là chuyện lịch sử đã xảy ra và trong cuốn 'Con Rồng Việt Nam', thì ông Bảo Đại có nói lại chuyện đó. Theo tôi được biết không có văn bản [bàn giao] mà chỉ có những lời trao đổi bằng miệng, nhưng giá trị của điều đó, theo tôi theo truyền thống của Việt Nam thì không có thể nào mất giá trị được." "It is history that happened, and Bao Dai told me that in the Vietnamese Dragon, I knew there was no written word, but only verbal exchanges. , but the value of that, according to me in the tradition of Vietnam, can not lose value. "
'Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc' 'Independence, freedom, happiness'
Trong dịp 73 năm đánh dấu Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Việt Nam, On the occasion of the 73rd anniversary of the August Revolution and the National Day of September 2,
Tạp chí Cộng sản Communist Review
, trong một bài báo hôm 30/8/2018 đưa tin Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chủ trì chiêu đãi quốc tế, dẫn phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc, nói: , in an article on 30/8/2018 reported that the Prime Minister of Vietnam hosted international hospitality, led by Nguyen Xuan Phuc said:
"Nhắc lại những ngày thu hào hùng cách mạng của Hà Nội từ 73 năm trước, Thủ tướng nêu rõ: Ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của nhân dân Việt Nam đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. "Recalling the days of revolutionary heroic Hanoi of 73 years ago, the Prime Minister clearly stated: September 2, 1945, President Ho Chi Minh, the beloved great leader of the Vietnamese people have long read the Declaration of Independence, born in the Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Nam Bộ kháng chiến chống Pháp 1945-46: Hình quân Pháp được quân Anh thả tự do từ tháng 9/1945 trở lại bắt thanh niên Việt Nam Southern resistance war against France 1945-46: French troops were released by the British from September 1945 back to capture young Vietnamese
"Từ thời khắc lịch sử thiêng liêng của "màu cờ thu năm ấy", đất nước Việt Nam đã bước sang một trang mới trong lịch sử hào hùng của toàn dân tộc. "From the moment of the sacred history of the" flag of the year, "Vietnam has entered a new stage in the heroic history of the whole nation.
"Thủ tướng khẳng định, trong hơn bảy thập kỷ qua, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để muôn người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, tay nắm tay, cùng nhau tiến bước dưới cờ đỏ sao vàng phấn đấu vì nền độc lập dân tộc, vì sự phát triển thịnh vượng phồn vinh, vì hạnh phúc của muôn nhà, góp phần cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới," Tạp chí Cộng sản dẫn lời Thủ tướng Việt Nam. "The Prime Minister asserted that" over the past seven decades, "Independence - Freedom - Happiness" has always been a burning aspiration and a great source of motivation for Vietnamese people to overcome difficulties, hand holding hands, together under the red flag star gold strive for national independence, for the prosperity prosperity prosperity, for the well-being of the home, contributing to peace, cooperation and development in region and the world, "the Communist Review quoted the prime minister of Vietnam.
Xem thêm về các sự kiện lịch sử năm 1945/1946: See more about historical events in 1945/1946:
Sách của Trần Trọng Kim bị thu hồi Tran Trong Kim's book is revoked
Từ Paris nói về 'Đèn Cù' và Hồ Chí Minh From Paris, talk about 'Lamp Ho' and Ho Chi Minh
Cuộc chiến ít biết của quân Anh ở Việt Nam The little known war of the British troops in Vietnam