Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Những người giúp chữ Quốc ngữ 'làm nên'

People who help the Quoc ngu script make '

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-45249539

Pháp áp đặt chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ sau khi đuổi hết quân Thanh đi
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Print Collector Print Collector
Pháp áp đặt chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ sau khi đuổi hết quân Thanh đi The French imposed protection in Tonkin after chasing away Qing troops
Ở Việt Nam vừa có thêm một sáng kiến nhằm ghi công và vinh danh các vị truyền giáo Pháp, Bồ Đào Nha đã 'xây dựng, phát triển' chữ Quốc ngữ. In Vietnam, there is an initiative to commemorate and honor the French missionaries, who have built and developed the Quoc ngu script.
Nỗ lực tìm lại các nhân vật lịch sử đã đóng góp cho việc hình thành ký tự La Tinh của tiếng Việt luôn là việc cần làm và rất đáng khuyến khích. Attempting to find historical figures who contribute to the formation of Latin characters of Vietnamese is always a must and encouragement.
Các vương triều Đông Nam Á Southeast Asian dynasties
Băn khoăn về màu cờ cho Việt Nam năm 1945 Concerned about the flag colors for Vietnam in 1945
Chu Ân Lai và vấn đề Hoàng Sa Zhou Enlai and the issue of the Paracel Islands
Ngoại giao Pháp và những cơ hội bị bỏ lỡ của VN French diplomacy and missed opportunities of Vietnam
Nhìn lại cuộc giao lưu Đông Tây ở Việt Nam, có lẽ ta cần tránh cả mặc cảm bài ngoại, đề cao người Việt quá mức cũng như tâm lý sùng bái các giáo sỹ người Âu. Looking back on the East-West exchange in Vietnam, perhaps we should avoid the xenophobia, the over-zealous Vietnamese as well as the cult of European rabbis.
Có ba lý do: There are three reasons:
Một là việc tạo ra bộ mẫu tự La tinh cho tiếng Việt không có gì quá độc đáo, thậm chí xảy ra sau Trung văn khá lâu. One is that the creation of the Latin alphabet for Vietnamese is not so unique, even after the Chinese for a long time.
Hai là chính các nỗ lực của trí thức Việt Nam và chính sách tiến bộ, khoa học của chính quyền Pháp tại Đông Dương mới thực sự tạo đà cho chữ Quốc ngữ lan tỏa. Second, it is the efforts of Vietnamese intellectuals and the policy of scientific progress of the French government in Indochina to really create the momentum for Quoc Ngu language.
Ba là Đông Kinh Nghĩa Thục không đi tiên phong quảng bá Quốc ngữ mà chỉ xóa nốt rào cản tâm lý đã bị lạc hậu để trí thức bản địa yên tâm dùng Quốc ngữ. Thirdly, Dong Kinh Nghia Thuc did not pioneer the Quoc ngu language but only removed the psychological barrier that was outdated so that Indigenous intellectuals could use Quoc Ngu.
1. La tinh hóa các tiếng ngoài châu Âu Latino languages \u200b\u200boutside Europe
Trong lịch sử ngôn ngữ, việc La tinh hóa (Romanisation) các tiếng ngoài châu Âu đã diễn ra khá nhiều và tiếng Việt không phải là biệt lệ. In the history of language, the Romanization of non-European languages \u200b\u200bhas taken place quite a lot and Vietnamese is no exception.
Đến Trung Hoa vào cuối thế kỷ 16, nhà truyền giáo Matteo Ricci đã nhanh chóng soạn tự điển tiếng Trung bằng ký tự La tinh đầu tiên. Arriving in China in the late 16th century, missionary Matteo Ricci quickly compiled the Chinese dictionary with the first Latin character.
Sang đầu thế kỷ 17, ông cho xuất bản tại Bắc Kinh cuốn Tây Tự Kỳ Dị (Xizi Qiji - Miracle of Western Letters) bản tiếng Trung theo âm La Tinh. In the early seventeenth century, he published in Beijing the Xizi Qiji (Miracle of Western Letters) Chinese version in Latin.
Sách ra tại Bắc Kinh năm 1605, gần nửa thế kỷ trước khi cha Alexandre de Rhodes xuất bản ở Rome năm 1651 Booked out in Beijing in 1605, nearly half a century before Father Alexandre de Rhodes published in Rome in 1651
'Phép giảng tám ngày 'Eight-day teaching
' tiếng Việt dạng La tinh và cuốn ' 'Vietnamese Latin and'
Dictionarium Dictionarium
Annamiticum Lusitanum et Latinum Annamiticum Lusitanum et Latinum
'. '.
Cả Matteo Ricci và Michele Ruggieri đều dùng tiếng Bồ Đào Nha để phiên âm Hoa ngữ, như cách các giáo sỹ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi ký âm tiếng Việt. Both Matteo Ricci and Michele Ruggieri used Portuguese to transcribe Chinese, as did the early Portuguese missionaries who recorded the Vietnamese language.
Sang năm 1626, một giáo sỹ dòng Tên khác, Nicolas Trigault (1577-1628) xuất bản cuốn In 1626, another Jesuit priest, Nicolas Trigault (1577-1628) published the book
'Tây Nho Nhĩ Mục Tư 'West Indies
(Xiru Ermu Zi) ở Hàng Châu. (Xiru Ermu Zi) in Hangzhou.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Hoàng đế Bảo Đại và Bộ trưởng Thuộc địa Albert Sarraut tại Pháp năm 1933. Ông Albert Sarraut sau khi làm Toàn quyền Đông Dương đã về nước và làm Bộ trưởng Thuộc địa trong hai nhiệm kỳ Emperor Bao Dai and Colonel Albert Sarraut in France in 1933. Albert Sarraut, after serving as Governor-General of Indochina, returned home and served as Colonial Minister for two terms.
Đến cuối thế kỷ 19, Thomas Wade và Herbert A. Giles soạn 'Chinese-English Dictionary' năm 1892, tạo chuẩn quốc tế cho Hoa ngữ dạng La tinh. By the end of the 19th century, Thomas Wade and Herbert A. Giles composed the 'Chinese-English Dictionary' in 1892, setting the international standard for Latin-language Chinese.
Sau này, Mao Trạch Đông cho tạo ra bộ bính âm (pinyin) ở CHND Trung Hoa nhưng ký âm Wade và Giles đến nay vẫn được dùng ở Hong Kong và Đài Loan. Later, Mao Zedong created pinyin in the People's Republic of China, but Wade and Giles are still used in Hong Kong and Taiwan.
Tại Ấn Độ, tiếng Hindi dạng Devanagari được học giả, nhà thống kê và quan chức thuộc địa người Scotland, William Hunter chuyển sang hệ La tinh cuối thế kỷ 19. In India, the Devanagari Hindi was converted to latinism by scholars, statisticians and Scottish colonial officials in the late 19th century.
Hindi hệ Hunterian vẫn được chính phủ Ấn Độ ngày nay sử dụng và từng là chuẩn để các nước Nam Á nghiên cứu khi La tinh hóa tiếng của họ. The Hunterian Hindi is still used today by the Indian government and has been the norm for South Asian countries to study as Latin states their identity.
Vua Thái Lan hồi đầu thế kỷ 20 cũng cho soạn ra bộ chữ La tinh tiếng Thái, và tham khảo từ hệ Hunterian. The Thai king in early twentieth-century also wrote the Latin script, and the Hunterian.
Việc La tinh hóa như thế không phải là quá khó khăn mà quan trọng hơn cả là môi trường chính trị, xã hội có thuận tiện để phể biến alphabet mới. Latinos are not so difficult, but more importantly, the social and political environment has the advantage of facilitating new alphabets.
Ví dụ tiếng Ả Rập được người Pháp chuyển sang hệ La tinh nhưng bị phái dân tộc chủ nghĩa Ả Rập bác bỏ vì coi đó là một 'âm mưu Do Thái'. For example, Arabic was turned into Latin by the French but rejected by Arab nationalists because it was a "Jewish conspiracy".
Nay, giới trẻ Trung Đông lại dùng không chính thức tiếng Ả Rập hệ La tinh cho mạng xã hội vì giản tiện khi viết trên smartphone . Now, young people in the Middle East use unofficial Arabic for the social network for writing smartphones on smartphones.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cải cách ký tự thời Ataturk năm 1932 đã nhanh chóng 'Âu hóa' văn tự hệ giống tiếng Ả Rập để chuyển sang La tinh toàn bộ như ngày nay. In Turkey, the 1933 Ataturk reform of the text has quickly translated the Western Arabic script into Latin as it is today.
Các tiếng Trung Á từng đổi hai lần, từ ký tự Ả Rập sang Cyrillic thời Liên Xô để gần đây lại chuyển sang hệ La tinh, với Kazachstan là muộn nhất, sẽ xong năm 2025. The Asian languages \u200b\u200bhave changed twice, from Arabic to Cyrillic in the Soviet Union, to the Latin one recently, with Kazakhstan being the latest, to be completed by 2025.
Các vị truyền giáo đã có công đầu tạo ra bộ chữ Việt hệ La tinh nhưng giả sử không có họ thì việc đó cũng hoàn toàn có thể được làm sau này. The missionaries had the task of creating Latin Vietnamese scripts, but supposing they were not possible, it would be possible to do so later.
Theo Britannica, Alexandre de Rhodes muốn dùng chữ Quốc ngữ để "cải đạo Ky Tô cho toàn thể dân chúng" ở Đàng Trong và Đàng Ngoài nhưng chỉ cải đạo được cho chừng 6500 người Việt, con số không đáng kể. According to the Britannica, Alexandre de Rhodes wanted to use the Vietnamese script to "convert the people of Christ to the whole population" in Cochinchina and Tonkin but only convert about 6500 Vietnamese, the figure is negligible.
Người Pháp sau khi chiếm Đông Dương đã không ủng hộ việc biến người Việt thành dân tộc Thiên Chúa Giáo. The French colonialists did not support the conversion of the Vietnamese into the Christian nation.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Mary Evans Picture Library Mary Evans Picture Library
Thủ tướng Jules Ferry của Pháp thời kỳ đánh Bắc Kỳ Prime Minister Jules Ferry of France during the attack on Tonkin
Ngược lại, các lãnh đạo nền Cộng hòa Pháp khi đó nổi tiếng là chống tăng lữ (anti-clerical) và theo tinh thần giáo dục thế tục. On the contrary, the leaders of the French Republic were then known for anti-clerical and secular education.
Họ đã đem Quốc ngữ dạy trong các trường dòng ra trường công lập cho toàn thể dân Việt, mở đường cho cách viết mới này trở thành phổ biến. They brought the Quoc ngu teaching in the public schools for the entire Vietnamese people, paving the way for this new writing to become popular.
2. Vai trò của Jules Ferry và các quan chức Pháp 2. Role of Jules Ferry and French officials
Hồi năm 2012, BBC News có bài nói về hai người khổng lồ của văn hóa Pháp, Jules Ferry và Marie Curie ( In 2012, the BBC News talked about two giants of French culture, Jules Ferry and Marie Curie (
Giants of French history: Jules Ferry and Marie Curie Giants of French history: Jules Ferry and Marie Curie
). ).
Bà Marie Sklodowska-Curie (1867-1934)) nhà khoa học Pháp gốc Ba Lan được hai giải Nobel, thì nhiều người ở Việt Nam đã biết đến. Marie Pollodowska-Curie (1867-1934)), a French-Polish scientist who won two Nobel Prizes, many in Vietnam.
Tên của bà được đặt cho trường học tại Đông Dương trước đây và Việt Nam hiện nay. Her name was given to former Indochina schools and Vietnam today.
Còn Jules Ferry (1832-1893), thủ tướng Pháp, nhà cải cách giáo dục nổi tiếng, cũng từng có tên đặt cho đường phố ở Việt Nam nhưng sau bị xóa. Jules Ferry (1832-1893), the French prime minister, famous educational reformer, was also named for streets in Vietnam but was later deleted.
Người Việt Nam có thể chỉ coi ông là Pháp thực dân nhưng Ferry là nhân vật rất quan trọng đối với Đông Dương cuối thế kỷ 19. The Vietnamese may refer to him as French colonial but Ferry was very important to Indochina in the late 19th century.
Năm 1881, Jules Ferry đề ra cải cách giáo dục cho Cộng hòa Pháp, dựa trên bốn nguyên tắc: In 1881, Jules Ferry introduced educational reforms for the French Republic, based on four principles:
Phổ cập tiểu học; Miễn phí, Bình đẳng giới tính và Phi tôn giáo Universal primary education; Free, gender equality and non-religious
. .
Cùng thời gian, chính quyền Pháp cho giải tán dòng Tên (Jesuits) và cấm mọi dòng tu và việc dạy tôn giáo nằm ngoài thỏa thuận Concordat với Vatican. At the same time, the French government dissolved the Jesuits and forbade all religious orders and practices outside the Concordat agreement with the Vatican.
Luật Ferry trở thành tiêu chuẩn của giáo dục hiện đại ở Cộng hòa Pháp, đi trước Anh và Đức, rồi thành chuẩn cho toàn châu Âu sau này. The Ferry Law became the standard of modern education in France, ahead of England and Germany, and later became standard in Europe.
Là người nhiệt thành ủng hộ việc xâm chiếm thuộc địa ở Việt Nam, ông bị chính giới Pháp đặt cho cái tên 'Người Bắc Kỳ'. As a fervent supporter of colonial conquest in Vietnam, he was named 'Tonquist' by the French.
Năm 1885, Jules Ferry mất chức thủ tướng sau khi quân Pháp thua lính nhà Thanh ở trận Lạng Sơn. In 1885, Jules Ferry lost his post as the French lost to the Qing troops in the Battle of Lang Son.
Nhưng hệ thống giáo dục kiểu Pháp theo cải cách Jules Ferry được đem vào Việt Nam đã thay đổi diện mạo xứ sở này. But the reformed French education system Jules Ferry brought into Vietnam changed the face of the country.
Tính phổ cập, không phân biệt giới tính trong giáo dục là những tư tưởng quá mới lạ ở nơi đa số người dân mù chữ, phụ nữ trong cả nghìn năm không được đi học. Gender discrimination in education is a novel idea in the majority of illiterate people, women for thousands of years do not go to school.
Các trường thuộc địa đã đưa hàng vạn em trai và em gái người Việt đến lớp, học với thầy giáo và cô giáo Pháp theo hệ giáo dục văn minh nhất châu Âu. Colonial schools brought tens of thousands of Vietnamese boys and girls to class, studying with French teachers and teachers in the most civilized education system in Europe.
Trong giáo trình này, Việt văn và Quốc ngữ đóng vai trò quan trọng nhờ vào cả chính sách của Pháp và sức thuyết phục của trí thức Việt. In this curriculum, Vietnamese and Quoc ngu play an important role thanks to both the French policy and the persuasiveness of Vietnamese intellectuals.
3. Vì sao Pháp ủng hộ Quốc ngữ? 3. Why does the French support the national language?
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
C.A.O.M CAOM
Thầy giáo và học sinh trường trung học bảo hộ Albert Sarraut, Hà Nội - ảnh tư liệu của C.A.O.M The teacher and students of Albert Sarraut High School, Hanoi - CAOM photo
Thời kỳ người Âu xâm chiếm, khai thác và khai hóa các thuộc địa kéo dài hàng trăm năm nên khó có một đánh giá chung đen trắng rõ rệt. The period of European invasion, exploitation and colonization of the colonies lasted hundreds of years, so it is difficult to have a clear assessment of black and white.
Nhìn chung thì các thuộc địa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là lạc hậu nhất, của Anh Pháp tốt hơn, và của Hà Lan, Bỉ thì kém cỏi, ít được đầu tư. In general, the Spanish and Portuguese colonies were the most backward, the better of the English, the Dutch, the Belgian, the less well invested.
Ngoài việc truyền đạo, khai hóa và kiến thiết, các chế độ thực dân cũng tàn phá văn hóa bản địa, bóc lột nô lệ và còn gây tội ác diệt chủng như ở Brazil. In addition to propaganda, customization and construction, colonial regimes also wreak havoc with indigenous cultures, slave exploitation and even genocide as in Brazil.
Nhưng khi Pháp sang Việt Nam vào thế kỷ 19, văn minh tại châu Âu và ý thức về dân quyền cũng đã được nâng cao. But when France came to Vietnam in the 19th century, civilization in Europe and a sense of civil rights improved.
Paris cho sang Đông Dương không ít nhà cai trị có uy tín về văn hóa, khoa học. Paris to Indochina not less prestigious rulers of culture, science.
GS Trịnh Văn Thảo trong Prof. Trinh Van Thao
'L'ecole francaise en Indochine' 'L'ecole francaise en Indochine'
nói Gustave Domoutier, Paul Bert đều là những nhà cải cách theo trường phái Jules Ferry. Gustave Domoutier, Paul Bert, are all reformists of the Jules Ferry class.
Ông Domoutier, giám đốc Viện Viễn đông Bác Cổ, không chỉ nghiên cứu về núi Ba Vì, về Cổ Loa, Hoa Lư bằng tiếng Pháp mà còn soạn 'Bài tập tiếng Annam'. Domoutier, director of the Uncle Vien Dong Far East Institute, not only studied Ba Vi Mountain, Co Loa, Hoa Lu in French but also wrote 'Annam Language Exercises'.
Cùng thời, Paul Bert trước khi sang làm Thống sứ Trung kỳ và Bắc Kỳ đã là nhà khoa học lỗi lạc, cha đẻ của y học không gian (aviation medicine). At the same time, Paul Bert was a prominent scientist, the father of aviation medicine, before becoming the Central and Tonkin Superintendents.
Ngày nay, của công trình mang tính tiên phong của ông về ảnh hưởng về mặt sinh lý của áp suất không khí và dưới nước vẫn được áp dụng cho hàng không vũ trụ. Today, his pioneering work on the physiological effects of air and water pressure is still applicable to aerospace.
Sau đó, toàn quyền Paul Doumer sang Đông Dương từ 1897 đến 1902 tiếp tục các công trình xây dựng Hà Nội và cải tổ hệ thống giáo dục. Then Paul Doumer left Indochina from 1897 to 1902 to continue the construction of Hanoi and reform the education system.
Nhưng phải đến khi Albert Sarraut sang làm toàn quyền Đông Dương hai lần (1911-14, 1916-19) thì chữ Quốc ngữ mới thực sự khởi sắc. But it was not until Albert Sarraut became the Governor General of Indochina twice (1911-14, 1916-19) that the new Quoc ngu language flourished.
Theo Keith Taylor, nhờ 'Kỷ nguyên Albert Sarraut' mà tiếng Việt, văn hóa và sách báo Quốc ngữ được nâng cao chưa từng có. According to Keith Taylor, thanks to the 'Albert Albert Sarraut', the Vietnamese language, culture and Quoc ngu books have never been improved.
"Ông mời các trí thức Việt Nam đến để cùng khai thác, định nghĩa thế nào là văn hóa Việt Nam ở thể thức có thể cùng tồn tại hài hòa với văn hóa Pháp....Cùng việc bỏ hệ thống khoa cử và chữ tượng hình, chữ Quốc ngữ được đẩy lên để đóng vai trò phương tiện chuyển tải và quảng bá văn hóa." "He invited Vietnamese intellectuals to come together and define what Vietnamese culture can do in harmony with French culture. Figuratively, the script is pushed up to serve as a means of conveying and promoting culture. "
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
C.A.O.M. CAOM
Cô giáo Pháp dạy các nữ học sinh Việt - ảnh tư liệu của C.A.O.M French teacher teaches Vietnamese students - documentary of CAOM
Ý tưởng ban đầu muốn xóa toàn bộ tiếng Việt và áp dụng tiếng Pháp cho toàn Đông Dương như đã làm ở châu Phi bị bác bỏ. The original idea was to remove all Vietnamese and apply French throughout Indochina, as was done in Africa.
Mặt khác, các trí thức như Trương Vĩnh Ký và Phạm Quỳnh đã thuyết phục được người Pháp rằng tiếng Việt không phải là một thứ thổ ngữ (Patois) mà chuyển tải được các tư tưởng văn minh, tiến bộ. On the other hand, intellectuals such as Truong Vinh Ky and Pham Quynh convinced the French that Vietnamese was not a dialect (Patois) that conveyed civilizational thought, progress.
Để người Việt dùng Quốc ngữ, chính quyền Pháp cũng đạt mục tiêu là phá bỏ quá khứ Hán hóa và xóa dần ảnh hưởng Trung Hoa ở Việt Nam. For the Vietnamese to use Quoc ngu, the French government also achieved the goal of destroying the Han Chinese past and eradicating the Chinese influence in Vietnam.
Từ thời Albert Sarraut, Quốc ngữ thành ngôn ngữ hành chính bên cạnh tiếng Pháp và Hán văn. From the time of Albert Sarraut, Quoc Tho became the administrative language besides French and Chinese.
Mô hình ba ngôn ngữ này được ông Hà Ngại, một vị quan triều Nguyễn kể lại trong cuốn This three-language model is described in Ha
'Tiếng Tơ Đồng' 'Tong Dong'
: :
"Đến Tòa sứ Quy Nhơn, tôi được Công sứ Pháp Fries phái đến dịch án với các ông Phán toà. Án hình và án hộ do tỉnh đệ đến Tòa, bằng chữ Hán và Quốc ngữ, phải dịch ra chữ Pháp cho Công sứ duyệt. Các bản án nào cũng có một bản chữ Hán và một bản Quốc ngữ..." "To the Qui Nhon, I was sent by the French Fries to the Judge. The convictions and sentencing by the province to the Court, in Han and Quoc Ngu, have to be translated into French. Every sentence has a Chinese script and a Chinese version ... "
Đây mới là điều độc đáo bậc nhất trong lịch sử thế giới: ba ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử dụng tại Việt Nam cho cả mục đích hành chính và truyền thông. This is the most unique thing in world history: three languages \u200b\u200bcoexist and are used in Vietnam for both administrative and media purposes.
Tạp chí Nam Phong đã đóng vai trò quan trọng để quảng bá Quốc ngữ Nam Phong Magazine has played an important role in promoting Quoc ngu
Hệ thống trường Pháp không chỉ dạy lịch sử Việt Nam 'từ Hồng Bàng đến nhà Nguyễn', và 'Chuyện đời xưa' (Trương Vĩnh Ký) mà còn dạy Việt văn gồm cả Chinh phụ ngâm khúc, Truyện Thuý Kiều (Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim)... The French school system not only teaches the history of Vietnam from Hong Bang to the Nguyen, but also teaches the ancient life (Truong Vinh Ky), but also teaches Vietnamese literature, including Chinh Phu, Song Thuy Kieu (Bui Ky and Tran Trong Kim) ...
Sách Quốc văn Giáo khoa thư đã thành nền tảng giáo dục cho nhiều thế hệ học sinh. The textbook The textbook has become the foundation of education for generations of students.
4. Đông Kinh Nghĩa Thục và sự tự ý thức 4. Dong Kinh Nghia Thuc and self-awareness
Nhưng sự phổ biến văn hóa Âu và chữ Quốc ngữ chưa lan ra cả nước vì phản ứng chống Pháp vẫn còn trong giới Nho học. However, the popularity of European and Quoc Ngu culture has not spread to the whole country as the anti-French reaction is still in Confucianism.
Phải đợi đến phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1917) thì Quốc ngữ mới được chấp nhận "toàn tâm toàn ý" để quảng bá tư tưởng dân tộc. Waiting for the Dong Kinh Nghia Thuc (1917), the new Quoc ngu was accepted "whole heartedly" to promote national ideas.
Nhưng ở Nam Kỳ, các báo Quốc ngữ của Diệp Văn Kỳ, Trương Vĩnh Ký, Sương Nguyết Án đã có mặt hàng chục năm trước, cụ thể là Gia Định Báo có từ 1865. But in Cochinchina, the Quoc Ngu Newspapers of Vietnam, Truong Vinh Ky, and Phung Thuy were present dozens of years ago, namely Gia Dinh Bao dating from 1865.
Từ những năm 1880, Trương Vĩnh Ký (1837-1898) và người Pháp trong Cơ quan Học chánh Nam kỳ đã soạn sách giáo khoa dạy Quốc ngữ ở cấp tiểu học. In the 1880s, Truong Vinh Ky (1837-1898) and the French in the Nam Autonomous Region had developed textbooks for teaching Chinese at the elementary school level.
Bởi thế Đông Kinh Nghĩa Thục ở miền Trung và miền Bắc là phong trào tự thức tỉnh của các nhà Nho để không bị thời cuộc bỏ rơi chứ họ không đi tiên phong. Therefore, Nghia Thuc in the Central and North of Vietnam is the self-conscious movement of Confucianists to not be abandoned, but not pioneered.
Tuy nhiên, ý nghĩa chính trị của phong trào là xóa mặc cảm cuối cùng để giành lấy một phương tiện ngôn ngữ nhằm tự nâng mình lên. However, the political meaning of the movement is to remove the last inferiority to acquire a language of means to lift oneself.
Đông Kinh Nghĩa Thục cũng thúc đẩy tạo ra một thế hệ tư sản dân tộc là dùng Quốc ngữ, những người sẽ có đóng góp to lớn cho công cuộc độc lập sau này. Dongying Shijiazhuang also promoted the generation of a bourgeois nation, using the Chinese language, who would make a great contribution to future independence.
Cùng lúc, đây là thời kỳ thoái trào của Hán học. At the same time, this was the period of decline of Han Dynasty.
Năm 1919, vua Khải Định cho bỏ khoa cử, coi chữ Quốc ngữ thành chữ viết chính thức của quốc gia. In 1919, King Khai Dinh abandoned his doctoral examination, considered Quoc Ngu as the official writing of the country.
Nhưng sự kiện quan trọng nhất cho sự phát triển của Quốc ngữ phải kể đến là sự ra đời của Nam Phong tạp chí năm 1917. But the most important event for the development of Quoc ngu is the birth of Nam Phong magazine in 1917.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Nam Phong South wind
Trích báo Nam Phong Quote of Nam Phong
Lần đầu tiên, các tư tưởng Đông Tây, kim cổ, lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, cải cách Minh Trị ở Nhật Bản, hệ thống chính trị Mỹ, Pháp, vấn đề triết học Đức, nữ quyền ở Đông Dương... được Nam Phong chuyển tải hoàn toàn bằng Quốc ngữ đến người Việt Nam. For the first time, East-West thoughts, ancient metals, Vietnamese history, China, Meiji Restoration in Japan, American political system, France, German philosophical issues, feminism in Indochina. Nam Phong is completely conveyed by Quoc ngu to Vietnamese.
Nhà báo, học giả Phạm Quỳnh (1892-1945) có viễn kiến coi Quốc ngữ là phương tiện để nâng dân tộc lên hàng văn minh và Nam Phong tạp chí đóng vai trò đó hết sức xuất sắc. Journalists and scholars Pham Quynh (1892-1945) have a vision to view Quoc ngu as a means to raise the nation to civilized goods and Nam Phong magazine plays that role very excellently.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
C.A.O.M CAOM
Các thầy giáo Pháp và học sinh Việt trường Petrus Ký, Sài Gòn - ảnh tư liệu C.A.O.M French teachers and students at Petrus Ky School, Saigon - CAOM documentary
Sau khi Pháp thua Nhật, vào tháng 4/1945, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ Trần Trọng Kim soạn các sách giáo khoa, gồm cả sách toán, kỹ thuật lần đầu bằng tiếng Việt. After France lost to Japan in April 1945, Prof. Hoang Xuan Han, the Minister of Education in the Tran Trong Kim government, prepared textbooks, including mathematics and technical books for the first time in Vietnamese.
Bộ Quốc văn Giáo khoa thư vào áp dụng ngay trong niên học 1945-46 tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ. The Ministry of National Education applied in the 1945-46 academic year in Tonkin and Central Vietnam.
Sau đó, Chính phủ VNDCCH từ tháng 9/1945 tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch xóa nạn mù chữ ở nông thôn bằng sắc lệnh 'Bình dân học vụ' nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. The DRV government, in September 1945, continued to promote the campaign to eradicate illiteracy in the countryside by the decree of Ho Chi Minh's famous 'peer educator'.
Từ 1948 đến 1955, chính phủ Quốc gia Việt Nam dù phụ thuộc người Pháp vẫn lấy tiếng Việt Quốc ngữ làm ngôn ngữ số một. From 1948 to 1955, the national government of Vietnam, although depending on the French still use the Vietnamese language as the first language.
Tổng quan mà nói, chữ Quốc ngữ tuy không quá đặc biệt về mặt kỹ thuật La tinh hóa, nhưng qua thăng trầm lịch sử, nhờ nỗ lực của nhiều nhân vật độc đáo, cùng chính sách Đông-Tây hội tụ đúng lúc nên đã bén rễ và còn có sức sống vượt qua chiến tranh để kết nối cả một quốc gia như ngày nay. In general, Quoc Ngu is not so special in technical terms, but through historical ups and downs, thanks to the efforts of many unique people, the East-West policy converges at the right time. rooted and survived the war to connect a nation as it is today.
Xem thêm về Lịch sử: See more about History:
Vương quyền Lào và vị vua chết trong im lặng The Lao king and the king died in silence
Trận Vân Đồn và tham vọng của Nguyên chúa Battle of Van Don and aspirations of the Princely
Trần Đức Thảo nghĩ gì về đế quốc và 30/04? What do Thao Duc Thao think about the empire and 30/04?
Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng Tran Trong Kim cabinet: 5 achievements in 4 months
'Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước' 1945-46 'The Government of Vietnam and the Situation in the Country' 1945-46