Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Ý nghĩa kinh tế của việc dùng NDT trong thương mại VN-TQ

The economic significance of using NDT in the VN-TQ trade

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45458490

Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Việc cho phép sử dụng NDT ở bảy tỉnh biên giới của Việt Nam sẽ giúp phát triển buôn bán giữa hai nước. Vấn đề này phụ thuộc vào tính thực thi và kiểm soát luật pháp ở Việt Nam, theo TS Nguyễn Văn Phú. Allowing the use of NDT in seven border provinces of Vietnam will help develop trade between the two countries. This issue is subject to law enforcement and control in Vietnam, said Dr. Nguyen Van Phu.
Vừa qua tôi có trả lời phỏng vấn và tham gia Recently I have interviewed and participated
Bàn tròn Thứ năm ngày 7/9 Round Table Thursday, September 7th
của BBC Việt ngữ về Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, liên quan tới việc sử dụng đồng nhân dân tệ (NDT) ở bảy tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. The BBC's comment about Circular 19 of the State Bank of Vietnam relates to the use of the renminbi in the seven northern border provinces of Vietnam.
Tôi thấy nhiều người có thể chưa rõ một số khái niệm kinh tế (mà kinh tế học là một lĩnh vực phức tạp), do đó có thể gây hiểu lầm và những tranh cãi không đáng có. Trong bài viết này, tôi muốn làm rõ hơn một số khái niệm về kinh tế, hy vọng có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về khía cạnh kinh tế của vấn đề. I find many people may not be aware of some of the economic concepts (which economics is a complex field), which can be misleading and unwarranted. In this article, I would like to clarify some of the economic concepts, hoping to help people better understand the economic aspects of the problem.
Lưu ý là ở đây tôi không nói tới các ý nghĩa chính trị của Thông tư 19 hay chính sách giữa hai nước vì đã có các chuyên gia khác phân tích khá rõ ràng và cảnh báo các nguy cơ. Note that I am not referring here to the political implications of Circular 19 or the policy between the two countries, as other analysts have clearly analyzed and warned of the risks.
Thông tư 19: 'Không kiểm soát được, có thể tác hại khó lường' Circular 19: 'Uncontrollable, unpredictable'
Thông tư 19 có tạo 'nơi trú ẩn' cho đồng nhân dân tệ? Does Circular 19 create 'shelter' for the yuan?
Lưu hành đồng tiền TQ ở VN 'có vi hiến'? Is it illegal to sell the Chinese currency?
Trước hết, Thông tư này đề cập việc sủ dụng đồng NDT (đồng Nguyên), vậy NDT có phải là đồng tiền thanh toán quốc tế không ? First of all, this circular refers to the use of the yuan (yuan), so NDT is the international payment currency?
Câu trả lời là có. Quỹ IMF đã đưa nhân dân tệ vào giỏ các đồng tiền dự trữ quốc tế từ năm 2016 bên cạnh đô la Mỹ, euro, bảng Anh và yên Nhật. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới (như các Ngân hàng Trung ương châu Âu, Pháp, Đức, Malaysia, Philippines, Thái Lan, v.v.) cũng đã bắt đầu cơ cấu một phần dự trữ ngoại hối của mình bằng NDT. Dù con số còn rất khiêm tốn so với USD hay euro, ta có thể dễ dàng tìm thấy các con số chính thức về dự trữ ngoại hối bằng NDT của các nước trên mạng và trong các báo cáo thường niên của các tổ chức quốc tế. The answer is yes. The IMF has put the yuan in the basket of international reserves since 2016, in addition to the US dollar, euro, sterling and Japanese yen. In addition, central banks around the world (such as the European Central Bank, France, Germany, Malaysia, the Philippines, Thailand, etc.) have also begun to structure their share of foreign exchange reserves NDT. Although the numbers are modest compared to dollars or euros, it is easy to find official figures on foreign exchange reserves in online countries and in the annual reports of international organizations. .
Các đồng tiền thường được dùng trong thanh toán quốc tế là USD, EURO, bảng Anh, yên Nhật, đô la Canada, NDT, franc Thuỵ Sỹ, v.v. The currencies commonly used in international payments are USD, EURO, GBP, JPY, Canadian Dollars, Swiss Franc, etc.
Dự trữ ngoại hối là gì ? What is foreign exchange reserves?
Đây là tổng số tiền theo ngoại tệ (có thể là đô la Mỹ hay theo các ngoại tệ khác) mà một nước đang có. Nó được dùng để kiểm soát tỷ xuất hối đoái giữa đồng nội tệ và các ngoại tệ. Nó được dùng trong thanh toán quốc tế (các hoạt động nhập khẩu và trả nợ nước ngoài theo ngoại tệ). Ví dụ như Việt Nam nhập các máy bay Boeing theo đô la Mỹ thì phải dùng số tiền theo ngoại tệ này để trả cho Boeing. This is the total amount in a foreign currency (possibly US dollars or other currencies) that a country has. It is used to control exchange rates between the local currency and foreign currencies. It is used in international payments (foreign currency import and payment operations). For example, if Vietnam imports Boeing aircraft in US dollars, it must use the amount in foreign currency to pay Boeing.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
FABRICE COFFRINI/Getty Images FABRICE COFFRINI / Getty Images
Người dân xếp hàng mua Euro tại một quầy đổi tiền ở Geneve, Thụy Sỹ. Citizens line up to buy euros at a currency exchange desk in Geneva, Switzerland.
Có hay không việc sử dụng một tiền của nước khác trong lãnh thổ của một nước ? Whether or not the use of another country's money in the territory of a country?
Việc sử dụng một đồng tiền của nước ngoài trên một số địa phận (ở đây tôi nhấn mạnh là trên một số địa phận) lãnh thổ của một quốc gia đã có trên thực tế. The use of a foreign currency in some dioceses (here I am emphasizing that in some dioceses) the territory of a country is already in practice.
Ví dụ như Thụy Sỹ (đồng tiền quốc gia là Franc Thụy Sỹ) cho phép thanh toán bằng đồng euro tai một số điểm dừng chân như là dọc theo các đường cao tốc hoặc các điểm du lịch. Các nước Bắc Phi cũng chấp nhận đồng euro (dĩ nhiên là cũng tại một số địa điểm). For example, Switzerland (the Swiss national currency) allows paying in euros at certain stops such as along highways or tourist destinations. North African countries also accept the euro (of course also in some places).
Tại Việt Nam trước đây và ngay cả hiện tại, ta có thể dùng đô la ở rất nhiều nơi. Việc xác định các địa phận được sử dụng đồng ngoại tệ tùy thuộc vào lợi ích kinh tế của nước sở tại. In Vietnam before and even now, we can use dollars in many places. The determination of the territories used in the foreign currency depends on the economic interests of the host country.
Tuy nhiên việc sử dụng ngoại tệ một cách rộng rãi sẽ gây vấn đề mất chủ quyền tiền tệ, mà người ta hay gọi là đô la hóa hay euro hóa (như trường hợp của Việt Nam trước đây đối với đô la Mỹ). However, the widespread use of foreign currency will cause the problem of currency sovereignty, which is commonly known as dollarization or euroization (as in the case of Vietnam in the past for US dollars).
VN cho dùng nhân dân tệ tại bảy tỉnh giáp TQ Vietnam used the yuan in seven provinces adjacent to China
VN dễ thiệt hại vì vấn đề 'hàng TQ tuồn sang' Vietnam is easily damaged because of the problem of '
5 điều cần biết về tiền Trung Quốc 5 things to know about Chinese money
Vì thế lo ngại của người dân Việt Nam về việc NDT hóa nền kinh tế Việt Nam là xác đáng. Tuy nhiên, để vấn đề này xảy ra thì phải đánh giá xem Thông tư 19 này có ảnh hưởng tới đâu, nó có ảnh hưởng lên các tỉnh các của Việt Nam hay không? So the concern of the Vietnamese people about the NDT of Vietnam economy is relevant. However, in order for this to happen, it is necessary to assess whether the Circular 19 has any impact on the provinces of Vietnam.
Việc cho phép sử dụng NDT ở bảy tỉnh biên giới của Việt Nam sẽ giúp phát triển buôn bán giữa hai nước. Vấn đề này phụ thuộc vào tính thực thi và kiểm soát luật pháp ở Việt Nam. Allowing the use of NDT in seven border provinces of Vietnam will help develop trade between the two countries. This issue depends on the enforcement and control of the law in Vietnam.
Để giảm bớt khả năng lây lan của NDT sang các khu vực khác, tôi nghĩ là Việt Nam nên giới hạn các giao dịch buôn bán qua biên giới bằng NDT ở vùng biên giới (chứ không phải tất cả bảy tỉnh) và các cửa khẩu. Việc giới hạn này chỉ khả thi với giao dịch bằng tiền mặt, khó có thể áp dụng cho giao dịch qua ngân hàng (với lượng tiền thường lớn hơn giao dịch bằng tiền mặt). In order to reduce the spread of NDT to other regions, I think Vietnam should limit cross-border trade in yuan (not all seven provinces) and border crossings . This limitation is only possible with cash transactions, which are difficult to apply to bank transactions (with cash usually greater than cash transactions).
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
'Nếu VN và TQ thanh toán bằng USD thì phải tính đến tỷ suất hối đoái giữa NDT và USD'. 'If Vietnam and China pay in USD, the exchange rate between NDT and USD must be taken into account.'
B B
ản chất của giao dịch buôn bán qua biên giới bằng tiền mặt hay qua ngân hàng bằng NDT có lợi hay hại đối với Việt Nam? The essence of cross border trade in cash or through banks in yuan is beneficial or harmful to Vietnam?
Trước hết, tôi xin nhắc lại là ở đây tôi chỉ nói về thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, không nói đến buôn bán trong nước (việc này chắc chắn là bằng VND). Hiện nay, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang chiếm phần quan trọng nhất trong cán cân thương mại của Việt Nam. First of all, I would like to reiterate here that I am referring only to trade between Vietnam and China, not to domestic trade (this is certainly in VND). At present, trade between Vietnam and China is the most important part of Vietnam's trade balance.
Nếu cả hai nước đều dùng USD để thanh toán thì trong nhập khẩu Việt Nam phải đổi VND sang USD để trả cho phía Trung Quốc. Khi Việt Nam xuất khẩu thì Trung Quốc phải dùng NDT đổi sang USD để trả cho phía Việt Nam. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam chịu rủi ro liên quan tới tỷ suất giữa VND và USD, chẳng hạn do phải đổi USD thu được sang VND để trả tiền công lao động, đầu tư vốn hay mua các nguyên liệu sản xuất trong nước, v.v. If both countries use USD to pay, then in Vietnam imports must exchange USD to USD to pay to China. When Vietnam exports, China must use NDT to convert to USD to pay to Vietnam. Thus, Vietnamese enterprises bear the risk related to the exchange rate between VND and USD, for example due to the need to convert USD into VND to pay labor, invest capital or purchase domestic raw materials , etc
Ngoài ra, khi thanh toán bằng USD thì phải tính đến tỷ suất hối đoái giữa NDT và USD. Vì sao? Vì khi Trung Quốc phá giá NDT đối với USD (nhất là trong bối cảnh có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc), các sản phẩm của Trung Quốc được nhập vào Việt Nam với giá rẻ hơn (vì ta thanh toán cho phía Trung Quốc bằng USD), trong khi các sản phẩm của Việt Nam xuất sang Trung Quốc sẽ đắt hơn trước (cũng vì Trung Quốc phải trả cho phía Việt Nam bằng USD). In addition, when paying in USD, the exchange rate between NDT and USD must be taken into account. Why? As China devalues \u200b\u200bthe yuan to the US dollar (especially in the context of a trade war between the United States and China), Chinese products are imported into Vietnam at a cheaper price (because we pay for China's exports to China will be more expensive than before (as China has to pay to Vietnam in US dollars).
Đồng NDT còn ít sử dụng trong thanh toán quốc tế so với USD, nhưng nếu áp dụng được một phần cho thanh toán giữa Việt Nam và Trung Quốc, sẽ góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam khi phải chuyển đổi tiền giữa VND và USD (vì tránh được rủi ro do tỷ suất và phá giá), và qua đó giúp gia tăng thông thương giữa hai nước. The renminbi is less used in international payment than the US dollar, but if part of the payment is made between Vietnam and China, it will help reduce costs for Vietnamese enterprises when converting between VND and USD (as a result of risk and price devaluation) and thereby increase trade between the two countries.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Thanh toán bằng đồng DNT sẽ giúp giảm tác động tiêu cực lên nhập siêu, theo TS Nguyễn Văn Phú. Payment in DNT will help reduce negative impact on trade deficit, according to Dr. Nguyen Van Phu.
Một tác động quan trọng nữa là việc này sẽ giúp giảm tác động tiêu cực lên nhập siêu (mà nhập siêu chính là chảy máu ngoại tệ) của Việt Nam đối với Trung Quốc. Con số thâm hụt thương mại của Việt Nam đối với Trung Quốc rất lớn, năm 2016 là hơn 28 tỷ USD còn năm 2017 là hơn 22 tỷ USD. Another important impact is that it will reduce Vietnam's negative impact on the trade deficit (which is the trade deficit of foreign currencies) for China. Vietnam's trade deficit with China is huge, with more than $ 28 billion in 2016 and $ 22 billion in 2017.
Trong trường hợp thanh toán bằng NDT, dù NDT có bị phá giá so với USD thì con số thâm hụt này sẽ không thay đổi. In case of payment by NDT, even if the NDT is devalued against USD, the deficit will not change.
Tuy nhiên, trong trường hợp thâm hụt thương mại được thanh toán bằng USD thì sự phá giá của NDT sẽ làm tăng nhập khẩu hàng Trung Quốc, giảm xuất khẩu hàng Việt Nam, và như vậy sẽ làm nhập siêu cao hơn nữa. Trong hoàn cảnh có sự phá giá của NDT như hiện nay, tôi nghĩ việc giảm nhập siêu từ Trung Quốc là vấn đề cần giải quyết gấp để giảm sức ép lên các doanh nghiệp trong nước (vì bị cạnh tranh từ hàng Trung Quốc ngày càng rẻ). Mà phía sau các doanh nghiệp này chính là người lao động Việt Nam. However, in the case of trade deficits paid in dollars, the devaluation of yuan would increase imports of Chinese goods, reduce exports of Vietnamese goods, and thus further trade deficit. In the context of the current devaluation of the NDT, I think reducing the trade deficit from China is a matter that needs to be addressed urgently to reduce the pressure on domestic firms (as competition from Chinese goods increasingly cheap). The latter are Vietnamese workers.
Do đó việc sử dụng NDT trong thanh toán thương mại qua biên giới là một giải pháp tình thế có thể hiểu được. Ở đây, ta nên lưu ý một lần nữa là thanh toán thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, không phải buôn bán với các nước khác trên thế giới (thông thường bằng USD), và càng không phải buôn bán trong nước (bắt buộc phải dùng VND). Therefore, the use of NDT in cross-border trade payments is an understandable solution. Here again, it is worth paying attention to cross-border trade payments between Vietnam and China, not trading with other countries in the world (usually in US dollars), and not trading in them. water (compulsory VND).
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Văn Phú từ Strassbourg, Pháp. * The article expresses the views of the author, Doctor of Economics Nguyen Van Phu from Strassbourg, France.