Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Hội đoàn VN cứ bám chặt bầu sữa tỷ đô của ngân sách

The Vietnamese Communist Party is holding onto the budget bill

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45439274

Nông dân VN
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Godong Godong
Hội Nông dân Việt Nam là một trong số tổ chức chính trị - xã hội nhận tiền từ ngân sách nhà nước The Vietnam Farmers' Association is one of the socio-political organizations receiving money from the state budget
Các hội đoàn không thuộc cơ quan nhà nước, phi sản xuất, không kinh doanh vẫn ngốn của ngân sách Việt Nam tới 68 nghìn tỷ VND một năm, theo báo Non-state, non-production, non-commercial associations still consume up to VND 68 trillion a year, according to the report.
Giáo Dục Education
(06/09/2018). (09/09/2018).
Trang báo này cũng nhắc điều mà dư luận đã biết từ lâu rằng "các tổ chức chính trị - xã hội đều là những đơn vị không làm ra của cải vật chất cho đất nước". This article also mentions what the public has long known that "socio-political organizations are units that do not make material wealth for the country."
Quy định 102 có phân biệt đối xử Đảng viên? Rule 102 have Party members discriminated against?
'Chán Đảng khô Đoàn' có phải là mới? 'Bored Party Dry Delegation' Is It New?
TQ bắt nhóm sinh viên giúp lập nghiệp đoàn China groups students to help unionize
Chống tham nhũng 'vào giai đoạn khó khăn' Anti-corruption 'at a difficult time'
Tổng kinh phí hàng năm chi cho các tổ chức này được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đưa ra là khoảng 14.000 tỉ đồng. The annual budget for these organizations is estimated at about 14 trillion dong by the Institute for Economic and Policy Research (VEPR).
Nhưng vẫn nghiên cứu của VEPR nói nếu tính cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác thì chi phí toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này hàng năm dao động từ 45.600 đến 68.100 tỷ VND, tương đương 1-1,7% GDP. Still, the VEPR study says that if it counts land, buildings, vehicles and other assets, the cost of the entire system of these organizations is fluctuating from 45,600 to 68,100 billion VND, equivalent to 1. -1.7% of GDP.
Danh mục cơ quan nhà nước không nói đến các hội đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội Nông dân. The list of state agencies does not refer to the associations of Youth, Women, Veterans, Trade Union, Farmers Association.
Mặt khác trong danh mục này, tổ chức Đảng được để riêng, không ghép với 'Cơ quan nhà nước'. On the other hand, in this list, the Party organization is set aside, not affiliated with the 'State agency'.
Nếu đặt Đảng Cộng sản vào một vị trí đặc biệt để nhận tiền ngân sách thì con số nhận chi ngân sách cho các hội đoàn, tổ chức chính trị - xã hội còn lại cũng vẫn còn rất lớn. If the Communist Party is placed in a special position to receive the budget, the amount of money received for the remaining groups and socio-political organizations remains very large.
Đã bàn từ vài năm qua Have discussed the past few years
Theo niên biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khi nói về Đại hội Đảng 12 năm 2016 thì đảng này có 4,5 triệu thành viên. According to the Communist Party of Vietnam when talking about the 12th Party Congress in 2016, the party has 4.5 million members.
Ngoài ra, Việt Nam còn có 6,4 triệu đoàn viên Thanh niên CS HCM, và 7,8 triệu đội viên Thiếu niên Tiền phong HCM, theo con số nêu ra khi đó. In addition, Vietnam has 6.4 million youth union members in HCM City, and 7.8 million HCM City Young Pioneers, according to the figures quoted at the time.
Năm 2016 ngân sách Việt Nam chi ra tới 1,6 nghìn tỉ đồng chỉ cho bảy sáu tổ chức chính trị - xã hội gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên CS HCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tổng liên đoàn Lao động và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. In 2016, the Vietnamese budget spends VND 1.6 trillion only for seven six socio-political organizations, including the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, the Central Vietnam Women's Union the Women's Union, the Veterans Association, the General Confederation of Labor and the Vietnam Cooperative Alliance.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Việt Nam còn có 6,4 triệu đoàn viên Thanh niên CS HCM tính đến năm 2016 Vietnam also has 6.4 million youth union members in HCM City by 2016
Cũng trong năm 2016, Viện VEPR đã nêu con số chi phí cho các tổ chức quần chúng công bằng 1,7% GDP của cả nước năm 2014. Also in 2016, the VEPR has raised the cost of mass organizations by 1.7% of GDP nationwide in 2014.
Cũng thời gian đó, trang TintucVietnam trích lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho hay nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương ngân sách nhà nước Việt Nam nuôi 11 triệu người. At the same time, TintucVietnam quoted economic expert Pham Chi Lan as saying that if the total number of people receiving salaries and salary levels of the state budget of Vietnam raising 11 million.
Hồi 2014, trang VOV của nhà nước Việt Nam cho biết, theo Hiến pháp mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia hoặc không tham gia các tổ chức hội. In 2014, the state-owned VOV website said that under the Constitution all Vietnamese citizens have the right to join or not join the association.
"Nhà nước hỗ trợ biên chế, kinh phí hoạt động đối với các hội đặc thù như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Công đoàn... "The State supports the staffing and operation funds for specific associations such as the Farmers' Association, the Women's Union, the Trade Union ...
Những hội có tính chất nghề nghiệp như: Hội Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Văn nghệ... hoặc các hội kinh tế như: Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân.. có mục đích, đường hướng hoạt động phù hợp với lợi ích quốc gia và các chuẩn mực xã hội, cũng được chính quyền các cấp tạo điều kiện thành lập và duy trì hoạt động. Associations of professional nature such as the Association of Writers, Journalists Association, Arts Association ... or economic associations such as: Business Association, Entrepreneurs .. have the purpose, direction of activities in accordance with interests. national interests and social norms are also facilitated by governments at all levels to establish and maintain operations.
Vẫn trang VOV cho hay vào thời điểm đó, Việt Nam "có khoảng 460 hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp cấp quốc gia, 20 tổ chức công đoàn ngành; trên 36.000 tổ chức hội, hiệp hội, câu lạc bộ ở các địa phương". VOV said at the time, Vietnam "has about 460 associations, social organizations, national occupations, 20 trade union organizations, over 36,000 associations, associations, clubs in the. local".
Sang tháng 9/2016, trong thảo luận Dự thảo Luật về Hội đã có phát biểu nhắc lại Luật Ngân sách 2015, quy định các hội sẽ tự chủ về tài chính. In September of the same year, the draft Law on Associations issued a statement repeating the Law on Budget 2015 stipulating that the associations would be financially autonomous.
Hải Phòng: Sửa 1 km đường tốn 28 triệu USD? Hai Phong: Repair 1 km of roads cost 28 million USD?
VN: Huy động 60 tỷ đô 'nhàn rỗi' có khả thi? Vietnam: 60 billion dollars 'idle' is feasible?
Vì sao giới trẻ Mỹ nay thích Chủ nghĩa Xã hội? Why does American youth now prefer socialism?
VN: Con thuyền 'không bến' hay 'nhiều bến'? VN: 'No boat' or 'many wharves'?
Tuy nhiên, cho đến nay, điều này có vẻ vẫn chưa thực hiện được. However, so far, this seems not to have been possible.
Không giúp được gì cho Đảng? Can not help the Party?
Sau khi Liên Xô tan rã, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước châu Á gặp phải vấn đề tính hiệu quả của các tổ chức xã hội gắn liền với hệ thống chính trị đang cải tổ theo kinh tế thị trường. After the breakup of the Soviet Union, Vietnam and China were the two Asian countries facing the problem of the effectiveness of social organizations associated with the reformed market economy system.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
HOANG DINH NAM HOANG DINH NAM
Việt Nam hiện có gần 8 triệu đội viên thiếu niên tiền phong trên tổng số 12 triệu trẻ em Vietnam now has nearly 8 million pioneers of 12 million children
Hồi 2016, Trung Quốc cũng nêu ra vấn đề vai trò có hữu dụng hay không của tám tổ chức xã hội lớn (mass organisations) vẫn nhận tiền ngân sách, gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... In 2016, China also raised the issue of the useful role of the eight mass organizations that receive the budget, including the Youth Union, the Women's Union, the Farmers' Union.
Theo GS Zheng Changzhong (Trịnh Trường Trung) từ ĐH Phúc Đán, Thượng Hải, ví dụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản TQ cho thấy căn bệnh chung của các tổ chức này. According to Prof. Zheng Changzhong from Fudan University in Shanghai, the example of the Chinese Communist Youth League shows the general illness of these organizations.
Đó là không theo kịp thay đổi xã hội, khi mà các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước có mặt, và trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ không cần chính phủ. It is not keeping up with social change, as local and foreign NGOs are present, and directly performs many tasks without the government.
Mặt khác, mô hình xã hội và hội đoàn do Đảng CS TQ chỉ đạo, từ 1948 đến 1978, khiến các hội đoàn "thực tế trở thành một phần của bộ máy quan liêu". On the other hand, the social model and the association led by the Chinese Communist Party, from 1948 to 1978, led the congregations "to become a part of the bureaucracy".
Họ thường tổ chức các chiến dịch vang dội nhằm che lấp đi sự cách biệt với quần chúng nhưng thực tế thì tính đại diện ngày càng yếu. They often organize resounding campaigns to cover the gap with the masses, but in practice the representation is becoming weaker.
Riêng Đoàn Thanh niên ở TQ trở thành "vườn ươm" lãnh đạo tương lai, tạo ra hiện tượng tổ chức đoàn bị "quý tộc hóa" (aristocratification), và thêm xa rời quần chúng, theo GS Zheng. The Chinese Youth League, in turn, became the "nursery" of future leadership, creating the phenomenon of "aristocratification", and furthering the masses, according to Prof Zheng.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
GREG BAKER GREG BAKER
Hình Chủ tịch Tập Cận Bình và 'Trung Quốc Mộng': Các hội đoàn nhận tiền từ ngân sách nhà nước TQ có nhiệm vụ kết nối với quần chúng để thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao cho, nhưng có ý kiến nó họ ngày càng bị 'quý tộc hóa' Photo by President Xi Jinping and 'China Dreams': Associations receiving money from the Chinese state budget have the task of connecting with the masses to perform the tasks assigned to the state, but there are comments it surname more 'aristocratic'
Việc cải tổ các hội đoàn, vì thế, cũng là câu chuyện về tương lại hệ thống chính trị, nhưng nhận đị́nh của Zheng Changzhong: The reform of the congregations, therefore, is also a story about the future of the political system, but Zheng Changzhong's comment:
"Hậu quả là các yếu tố trên khiến các tổ chức xã hội chính thống ngày càng kém đi về năng lực vận động xã hội mà quy chế của họ nêu ra, trong cả nước. Nhưng cải cách áp đặt lên họ từ Ban lãnh đạo Đảng sẽ không chỉ tác động đến các tổ chức vận động quần chúng mà còn cả chính Đảng Cộng sản và phát triển chính trị của Trung Quốc trong tương lai." "Consequently, these factors have made the socialist organizations less and less in terms of social mobilization capacity, which is regulated by the state, but the reforms imposed on them by the leadership. The party will not only affect the mass mobilization organizations but also the Communist Party itself and China's political development in the future. "