Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Việt Nam khuyến khích khởi nghiệp ở WEF ASEAN 2018

Vietnam encourages start-up in WEF ASEAN 2018

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/business-45447690

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vùng Mekong ở Hà Nội năm 2016
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vùng Mekong ở Hà Nội năm 2016 Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc attends the World Economic Forum Mekong Region in Hanoi in 2016
Từ ngày 11 đến 13 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) sẽ được tổ chức với chủ đề Asean 4.0: Doanh nghiệp và cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. From 11 to 13 September 2018 in Hanoi, the World Economic Forum on ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) will be held under the theme of ASEAN 4.0: Business and the Fourth Technological Revolution .
Hội nghị sẽ có sự tham dự của tám lãnh đạo cao cấp nhất của các nước trong khu vực Asean: Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Lào, Thủ tưởng Maylaysia, Cố vấn nhà nước Myanmar, Thủ tướng Singapore, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Việt Nam. The meeting will be attended by eight senior leaders from Asean countries: Cambodian Prime Minister, Indonesian President, Lao Prime Minister, Prime Minister of Myanmar, State President of Myanmar, Prime Minister of Singapore, President Philippines, the Prime Minister of Vietnam.
Thêm vào còn có tham dự 900 nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, học thuật và xã hội dân sự, và bao gồm 75 nhà khởi nghiệp đại diện sự năng động và tinh thần kinh doanh trong khối ASEAN. In addition, there are 900 political, business, academic and civil society leaders, including 75 entrepreneurs representing the dynamic and entrepreneurial spirit of ASEAN.
Bối cạnh hội nghị Next to the conference
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra, những công nghệ mới đang mang đến giải pháp tuyệt vời giải quyết những vẫn đề đã tồn tại rất lâu, tuy nhiên nó cũng làm đang thay đối cấu trúc xã hội và việc làm. The technological revolution of 4.0 is taking place, new technologies are delivering excellent solutions to problems that have been around for a long time, but it is also changing the social structure and employment.
Theo thông kế, lực lượng lao động ở các nước ASEAN tham gia thị trường vào khoảng 11.000 người mỗi ngày và sẽ duy trì trong 15 năm tới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của robot công nghiệp với nhiều ưu việt so với lao động phổ thông hay công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) đang đe doạ việc làm trong lĩnh vực dịch vụ. Câu hỏi đặt ra làm thế nào người lao động trong khu vực Asean tìm được việc làm trong bối cảnh như vậy? According to the statistics, the labor force in ASEAN countries to participate in the market of about 11,000 people per day and will remain in the next 15 years. However, the emergence of industrial robots with more superiority to conventional or AI technology is threatening employment in the service sector. The question of how workers in the Asean region find jobs in such a context?
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Getty Images Getty Images
Trí tuệ nhân tạo là vấn đề đang được quan tâm ở Việt Nam Artificial intelligence is a matter of concern in Vietnam
Thêm vào đó, trong bối cảnh địa chính trị thay đổi trong khu vực và trên thế giới, các nước trong khối đang đối mặt mất đi tiếng nói chung, tầm nhìn chung. Một số nước trong khối mất đi sự đồng thuận và đi thiết lập những mối quan hệ độc lập với các nước khác ngoài khu vực. Điều này đi ngược lại tinh thần thống nhất, đồng thuận của khối ASEAN. In addition, in the context of geopolitical change in the region and in the world, the countries in the bloc are facing a general loss of common voice. Some countries in the block lose consensus and establish independent relationships with other countries outside the region. This goes against the spirit of unity and consensus of ASEAN.
Do đó, các nhà lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực sẽ họp mặt tại Hội nghị này, tập trung bàn về những đổi mới cần thiết để thúc đẩy khu vực tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Leaders from various fields will meet at this conference, focusing on the innovations needed to promote the region's continued development in the new stage.
Cụ thể hơn, chương trình nghị sự bàn thảo về các vấn đề từ tập đoàn công nghệ đến những căng thẳng ở trên Biển Đông, thay đổi địa chính trị của khu vực, những cơ hội và trở ngại lớn phía trước của cuộc cách mạng 4.0 với các nước Asean. More specifically, the agenda deals with issues from the technology group to the tensions in the South China Sea, the geopolitical change of the region, the great opportunities and obstacles facing the revolution. 4.0 with Asean countries.
Chương trình nghị sự của hội nghị đưa ra dường như gắn với những vấn đề mà Việt Nam rất quan tâm hiện nay. The agenda of the conference seems to be linked to the issues that Vietnam is very concerned about today.
Đó là: khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, giúp Việt Nam rút ngắn khoản cách phát triển kinh tế và công nghệ với các nước phát triển. Thêm vào đó Việt Nam muốn nhấn mạnh tính đồng thuận cần thiết của các nước ASEAN dường như giảm đi, điển hình trong việc đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. These are: encouraging entrepreneurial spirit in the 4.0 technology revolution, helping Vietnam to shorten the economic and technological development gap with developed countries. In addition, Viet Nam would like to emphasize the need for the ASEAN countries to appear to be reducing, typically in talks with China over the South China Sea.