Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

VN cấm lãnh đạo nhân quyền quốc tế nhập cảnh

Vietnam forbids international human rights leaders from entering Vietnam

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45468739

Việt Nam, nhân quyền
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Twitter Twitter
Bà Debbie Stothard, Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, và ông Minar Pimple, Giám đốc Cao cấp Điều phối Toàn cầu của Ân xá Quốc tế, bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam Debbie Stothard, Secretary General of the International Human Rights League, and Minar Pimple, Global Coordinator of Amnesty International's Global Executive, were denied entry to Vietnam.
Việt Nam vừa từ chối không cho lãnh đạo hàng đầu của hai tổ chức nhân quyền quốc tế nhập cảnh, theo thông tin từ đại diện hai tổ chức. Vietnam has refused to allow top leaders of two international human rights organizations to enter, according to information from representatives of the two organizations.
Bà Debbie Stothard, Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội bài hôm 9/9, theo Debbie Stothard, Secretary General of the International Union of Human Rights, was denied entry into Vietnam at Noi Bai airport on 9 September, according to
Reuters Reuters
. .
Tiếp đó, Giám đốc Cao cấp Điều phối Toàn cầu của Ân xá Quốc tế, ông Minar Pimple, bị từ chối nhập cảnh hôm 10/9, theo Subsequently, Amar Global's Global Coordinating Director, Minar Pimple, was denied entry on Sept. 10, according to
thông cáo báo chí Press Release
của tổ chức này phát đi cùng ngày. of this organization broadcast the same day.
Hai lãnh đạo về nhân quyền tới Việt Nam để Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN từ 11-13/9 tại Hà Nội. Đây được xem là một sự kiện ngoại giao lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2018. The two leaders on human rights to Vietnam to World Economic Forum on ASEAN from 11 to 13 September in Hanoi. This is considered to be the biggest diplomatic event in Vietnam in 2018.
Bà Debbie Stothard sau đó viết trên Facebook cá nhân rằng bà cán bộ xuất nhập cảnh giữ ở sân bay Nội Bài do chính phủ Việt Nam đã đưa bà vào 'danh sách đen', chiếu theo điều 21 Luật Xuất nhập cảnh, theo hãng Debbie Stothard later wrote on Facebook that the immigration officer kept at Noi Bai airport by the Vietnamese government had put her on a 'black list' under article 21 of the Immigration Act, according to the firm.
ABC ABC
. .
Theo điều khoản này, một người có thể bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam vì nhiều lý do, bao gồm an ninh quốc phòng. Under this provision, a person may be denied entry to Vietnam for a variety of reasons, including national security.
Chính quyền và giới hoạt động trước 2/9 Government and activists before 2/9
Bàn về tù nhân chính trị VN - Đi hay ở (Phần 1) Talk about political prisoners VN - Travel or stay (Part 1)
Bàn về tù nhân chính trị VN - Đi hay ở (Phần 2) Talk about political prisoners VN - Travel or stay (Part 2)
Bà Debbie Stothard cũng viết trên Twitter rằng rắc rối mà bà gặp phải "không là gì so với cuộc tấn công vào các nhà bảo vệ nhân quyền và truyền thông Việt Nam". Debbie Stothard also wrote on Twitter that the trouble she faced was "nothing compared to the attack on human rights defenders and the Vietnamese media."
"Tôi hy vọng rằng việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ giúp chính quyền Việt Nam nhận ra rằng đa nguyên, nhân quyền và tự do cần thiết để phát triển kinh tế," bà Stothard viết. "I hope that hosting the World Economic Forum will help the Vietnamese government realize the pluralism, human rights and freedom needed to develop the economy," Stothard wrote.
Bất chấp những cải cách kinh tế sâu rộng và chính sách mở cửa, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì chế độ kiểm duyệt và không khoan nhượng đối với các ý kiến chỉ trích, Reuters bình luận. Despite widespread economic reforms and open-door policy, the Communist Party of Vietnam maintains a censorship regime that does not tolerate criticism, Reuters comments.
Đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bà Mathuros nói với Reuters rằng "vẫn giữ lời mời tham gia đối với bà Debbie Stothard và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để bà tham gia sự kiện này." Representing the World Economic Forum, Mathuros told Reuters that he "kept an invitation to join Debbie Stothard and would continue to create conditions for her to attend the event."
Ý kiến từ quốc tế Comments from international
Trả lời BBC ngày 10/10, ông Phil Robertson, Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền bình luận rằng thông qua việc này, "bản chất đàn áp của chính quyền Việt Nam đã được phơi bày đầy đủ". In response to the BBC on Oct. 10, Phil Robertson, Asia director at Human Rights Watch commented that through this, "the repressive nature of the Vietnamese government has been fully exposed" .
"Bà Debbie Stothard được mời phát biểu công khai tại một hội thảo quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhưng tất cả những thứ mà cảnh sát thấy là bà đã phát biểu mang tính chỉ trích về hồ sơ nhân quyền khủng khiếp của Việt Nam trong các cuộc họp quốc tế khác, và vì vậy họ bắt giữ và trục xuất bà." "Debbie Stothard was invited to publicly speak at a major World Economic Forum but all that the police found was her critique of Vietnam's terrible human rights record. He was in other international meetings, and so they arrested and deported her. "
"Mỗi ngày trôi qua, có vẻ như sự kìm kẹp của Bộ Công an ngày càng thắt chặt hơn, biến Việt Nam thành một nhà nước độc tài công an trị, có ý định hủy hoại bất kỳ sự tự do ngôn luận nào, quyền của công dân tham gia vào các nhóm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, và tất nhiên, quyền phản đối một cách ôn hòa." "Every day, the Ministry of Public Security seems tightened, turning Vietnam into a dictatorial police state that intends to destroy any freedom of speech, rights Citizens participate in groups outside the control of the government, and of course, the right to peaceful protest. "
"Khi làm như vậy, Việt Nam đã nhạo báng cam kết tôn trọng quyền tự do cơ bản như được quy định trong Công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc mà chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn." "In doing so, Vietnam has mocked its commitment to respect fundamental freedoms as set out in the United Nations International Convention that the Vietnamese government has ratified."
"Liên minh châu Âu nên nói với Việt Nam rằng sẽ không có bước tiến nào trong việc phê chuẩn sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định thương mại tự do EU cho đến khi Hà Nội chấm dứt làn sóng đàn áp này và cải thiện đáng kể hồ sơ nhân quyền của mình." "The European Union should tell Vietnam that there will be no step in approving Vietnam's participation in the EU FTA until Hanoi ceases this wave of repression and improves substantial human rights record. "
BBC đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị bình luận về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi. The BBC has sent an email to the Vietnamese Foreign Ministry asking for comment on the incident but has not yet received a response.
Trong khi đó, Tổng thư ký của Ân xá Quốc tế, ông Kumi Naidoo phát biểu trong thông cáo báo chí phát đi hôm 10/9 rằng "đây là minh chứng của chiến dịch đàn áp tự do biểu đạt tại Việt Nam do chính phủ thực hiện". Meanwhile, Amnesty International's Secretary-General, Kumi Naidoo, said in a press release issued on Sept. 10 that "this is a demonstration of the government's crackdown on freedom of expression in Vietnam. perform".
Tổ chức này cho hay ông Minar Pimple dự định sẽ phát biểu về sự đa dạng và đa nguyên tại diễn đàn. The organization says Minar Pimple plans to address diversity and pluralism at the forum.
Ông Kumi Naidoo tuyên bố "phản đối quyết định" của Việt Nam "bóp nghẹt nói của một người có đóng góp thường xuyên đối với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, người đã lên tiếng cho nhân quyền ở mức độ cao nhất trên toàn thế giới." Kumi Naidoo declared "objectionable to the decision" of Vietnam to "strangle" a person who regularly contributes to the World Economic Forum, who speaks for the highest human rights in the world. gender. "
Ông Minar Pimple cũng cho rằng hành động của Việt Nam "phá hỏng thanh danh của ASEAN". Minar Pimple also said that Vietnam's actions "ruin the prestige of ASEAN".
'Sai lầm tách nhân quyền khỏi kinh tế' 'Wrongful separation of human rights from the economy'
Từ Hoa Kỳ, luật sư Nguyễn Quốc Lân nói với BBC hôm 10/9 rằng "đây không phải là điều ngạc nhiên" khi đây là cách chính quyền Việt Nam dùng để đối phó với vấn đề nhân quyền. From the United States, lawyer Nguyen Quoc Lan told the BBC on Sept. 10 that "this is not a surprise" as it is the Vietnamese government's approach to dealing with human rights.
"Chính sách của Việt Nam tách nhân quyền hay tự do dân chủ ra khỏi các thảo luận về kinh tế là sai lầm, không đúng với quan điểm chung của quốc tế," luật sư Lân nói. "Vietnam's policy of separating human rights or democratic freedoms from economic discussions is false, not in line with the international common position," said lawyer Lan.
"Bởi vì vấn đề phát triển kinh tế cần đi đôi với tự do thông tin và tự do ngôn luận. Các quyền tự do này giúp gia tăng mức độ chính xác và tin tưởng trong các trao đổi tin tức về vấn đề kinh tế cũng như giảm thiểu vấn đề hoang phí hay tham nhũng trong các sinh hoạt kinh tế." "Because the issue of economic development should go hand in hand with freedom of information and freedom of speech, these freedoms increase the level of accuracy and confidence in exchanges of economic news. such as minimizing leaks or corruption in economic activities. "
Xét về góc độ luật pháp quốc tế, luật sư Nguyễn Quốc Lân nói: "Các quốc gia có quyền duyệt xét các đối tượng được nhập cảnh, nhưng không không được dựa trên các yếu tố có thể vi phạm quyền tự do báo chí hay ngôn luận. Đây là vấn đề mà các quốc gia có quan hệ kinh tế với Việt Nam cần nêu ra với chính quyền Việt Nam để có thể bảo đảm các nguồn thông tin chính xác nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế hay giảm thiểu các rủi ro về đầu tư kinh tế từ các quốc gia liên quan." From the perspective of international law, lawyer Nguyen Quoc Lan said: "States have the right to review persons who enter the country, but not based on factors that may violate press freedoms or This is an issue that countries with economic ties with Vietnam need to address with the Vietnamese government to ensure that accurate sources of information are available to support economic development or reduce risks. ro on economic investment from related countries. "
'Chính quyền không còn e dè' 'Government is not afraid'
Từ Sài Gòn, nhà báo tự do Sương Quỳnh nói với BBC hôm 10/9 rằng việc này sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới hình ảnh của Việt Nam trong mắt quốc tế. From Sài Gòn, freelance journalist Suong Quynh told the BBC on Sept. 10 that it would deeply affect the image of Vietnam in the international eye.
"Dù gì Việt Nam vẫn luôn tuyên truyền là một nhà nước luôn tuân thủ nhân quyền. Trong các cuộc họp với Liên Hiệp Quốc, chính quyền Việt Nam đều nói đã tiến bộ nhiều trong vấn đề nhân quyền. Do đó việc bắt giữ và trục xuất một lãnh đạo của tổ chức nhân quyền là câu trả lời thực tế nhất. Tôi cho rằng sau việc này những cuộc thương thuyết về kinh tế hay ngoại giao của Việt Nam sẽ khó khăn hơn khi quốc tế đã mất lòng tin." "Anyway, Vietnam always propagates that it is a human rights-abiding state." In the meetings with the United Nations, the Vietnamese government has said much progress has been made on human rights. Expelling a human rights group leader is the most practical answer, and I think that after this, Vietnam's economic or diplomatic negotiations will be more difficult as international confidence is lost. "
"Tuy nhiên tôi cũng thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang bất chấp quốc tế. Có lẽ sau vụ Trịnh Xuân Thanh họ không còn tỏ ra "giả vờ" này nọ nữa, mà thẳng thừng luôn." "However, I also find that the Vietnamese government is defying the international scene, perhaps after Trịnh Xuân Thanh they are no longer" pretending "anymore, but bluntly."
"Việc gia tăng đàn áp và bắt bớ giới hoạt động trong nước cũng là cách bất chấp quốc tế rồi. Việc bắt người của tổ chức nhân quyền càng chứng minh họ đã không còn e dè gì nữa." "The increase in the persecution and arrest of activists in the country is also international, and the arrest of human rights groups demonstrates that they are no longer concerned."
Trong khi đó, liên quan đến Hiến pháp, nhà báo tự do Lê Trọng Hùng nói với BBC rằng hành động này cho thấy dường như chính quyền Việt Nam đang hiểu một cách cơ học về nhân quyền, "rằng nó không liên quan gì đến kinh tế". Meanwhile, in connection with the constitution, freelance journalist Le Trong Hung told the BBC that the move showed that the Vietnamese government seemed to mechanically understand human rights, "that it has nothing to do with it. economy".
"Thực ra phát triển kinh tế cũng chính là để nâng cao nhân quyền," ông Hùng nói với BBC từ Hà Nội hôm 10/9. "In fact, economic development is also about enhancing human rights," Hung told the BBC from Hanoi on Sept. 10.
"Trong Hiến pháp Việt Nam không có quy định riêng về việc này, và họ đã lách luật. Nhưng về nguyên tắc chung là Hiến pháp Việt Nam phải phù hợp với các điều ước quốc tế, nếu sai thì phải sửa hiến pháp." "In the Constitution of Vietnam there are no separate regulations on this, and they have spelled the law. But in principle, the Constitution of Vietnam must be in line with international treaties, if correct, must amend the constitution."
"Ở các quốc gia tư bản, việc các đoàn nhân quyền tham dự các diễn đàn kinh tế là rất bình thường. Nhưng ở các nước cộng sản như Việt Nam thì họ không muốn người khác nhòm ngó vào chuyện nhà mình. Điều này giống như một đứa trẻ đóng chặt cửa phòng và tuyên bố đây là phòng con, con thích bầy gì thì bầy." "In capitalist countries, it is normal for union delegations to attend economic forums, but in communist countries like Vietnam, they do not want others to look at their homes. Like a child who closes the door and says that this is a child room, what kind of baby do you like? "
BBC đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị bình luận về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi. The BBC has sent an email to the Vietnamese Foreign Ministry asking for comment on the incident but has not yet received a response.
Truyền thông Việt Nam không hề đưa tin về sự kiện này. Vietnamese media has not reported on the event.