Click to install Vietnamese Headphones Software (Text to Speech): Install Now!
Note: Must be using Google Chrome Web-browser (The Red-Green-Yellow Circle/Disc - with a Blue-Dot Center!)

Tranh cãi 'CNGD': Lý sự nhiều, chứng cứ ít!

Controversy 'CNGD': More rational, less evidence!

Original Article Link: https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45447692

Vấn đề giáo dục cho trẻ em làm phụ huynh lo lắng ở Việt Nam
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Reuters Reuters
Vấn đề giáo dục cho trẻ em làm phụ huynh lo lắng ở Việt Nam Educational issue for children worried parents in Vietnam
Theo dõi diễn tiến tranh luận về "công nghệ giáo dục" (CNGD) của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, nhiều người bị "sốc" trước làn sóng phản đối cảm tính và thiếu bình tĩnh trên mạng, nơi một bộ phận không nhỏ dường như không còn xem chuyện "ném đá", "chửi bới" và mạt sát người khác là một điều cấm kỵ xã hội nữa. Observing the debate on "technology education" (CNGD) by Professor Ho Ngoc Dai, many people are shocked by the wave of emotional opposition and lack of calm online, It is no longer a matter of "throwing stones," "cursing," and being another social taboo.
Giáo dục Việt Nam thời 'Buôn chữ Bán sách' Vietnamese Education in 'Selling Books'
VN: Cải cách chưa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững VN: Reform has not supported sustainable economic growth
Tôi cũng bị sốc. Sốc rất nặng. Nhưng sau cơn sốc, cũng phải sòng phẳng thừa nhận rằng sự quá trớn đó một phần là sự vỡ ào của tình trạng bất bình chung ngầm và sự bất tín vào nền giáo dục nước nhà, cũng như vào các bậc mũ cao áo rộng đang cầm cương nó ở thượng tầng xã hội. Sự vỡ ào càng mạnh bạo khi dân thấy nền giáo dục đó lại đang coi họ không ra gì và tìm cách tước đi cái quyền và trách nhiệm, cũng là niềm vui, dạy con cái của họ. I was also shocked. Shock very badly. But after the shock, it is fair to assume that the overwhelming part is the rupture of general imprudence and unbelief in the education of our country, as well as in the high hooded jackets. harnessing it at the upper social level. The more aggressive it is when the people see that education is out of their hands and trying to deprive them of their rights and responsibilities, their joys and their children.
Trong tình hình như thế, cái mà GS Hồ Ngọc Đại và những người ủng hộ ông cần làm nhất là trưng ra những bằng chứng thực tiễn để trấn an lòng người về hiệu quả chương trình CNGD. Rất tiếc, tôi cảm thấy những lý lẽ từ phía ủng hộ ông, dù bình tĩnh và có logic hơn những lời chửi đổng tràn lan trên mạng, vẫn thiếu sức thuyết phục, đôi lúc hơi cảm tính và có tính "ngụy biện". In that situation, what Professor Ho Ngoc Dai and his supporters need most is to present practical evidence to reassure people about the effectiveness of the CNGD program. Unfortunately, I feel that the arguments from his supporters, albeit calm and logical than the swearings of the internet, are lacking in convincing, sometimes emotional and quirky.
Chẳng hạn, một công chúng đang sôi sục không dễ chấp nhận lời một vị giáo sư khả kính rằng CNGD là ưu việt, vì con tôi học trường thực nghiệm ra và bây giờ đã là thế này, thế nọ. For example, a boiling public is not easy to accept a respected professor that CNGD is superior, because my child is in the experimental school and now is this.
Việc báo chí tập trung phỏng vấn một vài trường hợp thành đạt nổi tiếng từ các trường thực nghiệm CNGD để minh chứng cho sự ưu việt của hệ thống là một hình thái nguỵ biện. Nếu bây giờ, tôi đem bao nhiêu tài năng xuất chúng không đến từ hệ thống thực nghiệm, thậm chí từng từ bỏ nó, để chứng minh các mô hình giáo dục khác cũng ưu việt thì các vị có chấp nhận không? Chả nhẽ 40 năm rồi mà CNGD vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ có hệ thống để tự chứng tỏ mình sao? The press focused on interviewing several well-known success stories from CNGD pilot schools to demonstrate that the superiority of the system was a form of sophistry. If now, how many talents do I come from the empirical system, even abandoned it, to prove other models of education are superior then you accept? It has been 40 years that CNGD has not yet collected enough systematic evidence to prove itself.
Cũng không thể lý luận rằng chương trình đã chạy 40 năm rồi có sao đâu mà bây giờ lại moi ra… Việc GS Đại tuyên bố trên báo chí rằng ông không "chấp" phản ứng từ dân chúng vì chúng hồ đồ, thiếu hiểu biết cũng chẳng giúp gì thêm cho cuộc tranh luận. Nguyên tắc tranh luận dân chủ là bình đẳng, dựa trên chứng lý: không ai được cho mình thuộc đẳng cấp cao hơn để phủ đầu bên kia. It is impossible to argue that the program has run for 40 years and then nowhere again ... The professor's statement in the press that he does not "accept" reaction from the people because of their maps, lack of understanding There is no help for the debate. The principle of democratic debate is equal, based on the testimony: no one is allowed to belong to higher levels to overlay the other.
Độ tin cậy của các con số Reliability of numbers
Vì nhiều ràng buộc công việc và cuộc sống hằng ngày, tôi không định tham gia cuộc tranh luận này, cho đến khi thấy trên mạng nhiều người chia sẻ một biểu đồ thống kê sai sót như bằng chứng về tính ưu việt của mô hình CNGD. Due to the many constraints of work and daily life, I do not intend to participate in this debate, until many people find online an erroneous statistical chart as evidence of the superiority of the CNGD model. .
Biểu đồ này, được đăng trong bài Kết quả đo nghiệm bất ngờ từ chương trình tiếng Việt công nghệ giáo dục trên báo This chart, published in the results of a surprise test from the Vietnamese language education technology program in the newspaper
Lao Động Online Lao Dong Online
, Soha và vài website khác, có lẽ là mẫu chứng cứ thực nghiệm duy nhất được công bố trong mấy tuần qua. , Soha and several other websites, is probably the only empirical evidence published in the past few weeks.
Kết quả "bất ngờ" mà bài báo đề cập là sự khác nhau về tỉ lệ đọc và viết đạt chuẩn giữa hai nhóm học sinh - thực nghiệm CNGD và đại trà. Cụ thể là tỉ lệ đọc đạt chuẩn trong nhóm thực nghiệm cao hơn 4.3% so với nhóm đại trà. Với tỉ lệ viết, sự chênh lệch là 3.3%. The "unexpected" result that the article mentions is the difference in reading and writing ratios between two groups of students - CNGD experiments and the masses. Specifically, the standard deviation in the experimental group was 4.3% higher than that of the control group. With writing rates, the difference is 3.3%.
"Người trần mắt thịt" chỉ cần suy ngẫm một tí cũng thấy hai con số chênh lệch trên chẳng phải là lớn lao gì. Nhưng để chứng minh cho sự "bất ngờ" nêu trong tựa, bài báo dựng lên một biểu đồ rất "hoành tráng", làm bật lên sự khác biệt có vẻ rất lớn về tỉ lệ đạt chuẩn đọc và viết giữa hai học sinh CNGD và đại trà. "The human flesh eyes" just a little reflection on the two numbers see the difference is not great. But to prove the "surprise" mentioned in the title, the article set up a very "monumental" chart, highlighting the huge difference in reading and writing ratios between two CNGD students. and mass.
Biểu đồ này có sự "lập lờ" rất tinh vi: ai cũng biết tỉ lệ phần trăm trong trường hợp này có giá trị thấp nhất là số 0 và cao nhất là 100. Cho nên trục đứng phải bắt đầu từ số 0 và lên dần đến 100. Biểu đồ trong bài báo lại bắt đầu từ 90, thay vì số 0. This chart has a very subtle "set": everyone knows the percentage in this case has the lowest value of zero and the highest of 100. So the vertical axis must start at 0 and up. The chart in the article starts at 90, instead of zero.
Nếu chiếu 4.3% và 3.3% trên nền thang số ngắn từ 90% đến 100% (như tác giả làm) thì hai con số đó trông rất lớn. Nhưng nếu làm theo đúng quy tắc, chiếu trên thang số đầy đủ từ 0% đến 100% (tức bắt đầu trục đứng ở số 0, chứ không phải 90), sẽ thấy chúng chẳng đáng kể gì cả. If the projection of 4.3% and 3.3% on the short scale of 90% to 100% (as the author), the two numbers look very large. But if you follow the rules, shining on the full scale from 0% to 100% (ie start the vertical axis at zero, not 90), will see them not worth anything.
Để bạn đọc tiện theo dõi, tôi dựng lại các biểu đồ trong hình dưới đây, bên trái là theo cách làm trong bài báo trên và bên phải là làm theo đúng quy tắc thống kê học. For the reader to follow closely, I reconstructed the diagrams in the image below, on the left is the way done in the article above and on the right is to follow the rules of statistics.
Biểu đồ dựng lại theo tinh thần bài trên các báo (bắt đầu trục đứng với số 90) Reproduction diagram in the spirit of articles in the newspaper (starting vertical axis with the 90)
Biểu đồ dựng lại theo đúng quy cách khoa học (bắt đầu trục đứng với số 0) Revise scientifically (start the vertical axis with zero)
Nói ví von, dựng biểu đồ như thế chẳng khác gì đặt con kiến bên hạt gạo, thay vì bên củ khoai, để chứng minh là con kiến đó to đáng kể. Đây cũng có thể xem là một ví dụ rất kinh điển để minh họa cho lời một bậc tiền nhân: "Có ba kiểu nói láo: nói láo, nói láo trơ trẽn và thống kê". For example, charting is like putting ants on the grain, instead of the potato, to prove that the ant is significant. This can also be considered as a classic example to illustrate a predecessor's words: "There are three types of lie: lying, plagiarism and statistics."
Dĩ nhiên thống kê tự nó chẳng bao giờ biết nói láo. Chỉ những người tạo ra nó hay sử dụng nó mới "láo" mà thôi. Ở đây, số liệu đưa ra không phải là bịa đặt nhưng việc tác giả kín đáo "thổi phồng" nó lên qua một biểu đồ trực quan có thể gây rất nhiều nhầm tưởng trong công chúng ủng hộ cũng nhử phản đối CNGD. Of course, the statistics themselves never lie. Only those who make it or use it are new. Here, the data presented is not a fabrication, but the secretive work of "exaggerating" it up through a visual chart that can cause a lot of misunderstandings in public supporters also opposed the CNGD.
Đó là chưa kể nhiều yếu tố khiến tôi phải đặt vấn đề về độ tin cậy của các con số trên. Chẳng hạn, học sinh thực nghiệm CNGD thường là đã qua chọn lọc. Nghĩa là, so với học sinh bình thường, học sinh thực nghiệm thuộc thành phần có khả năng học tập và trí thông minh cao hơn, nên sẽ dễ tiếp nhận "công nghệ giáo dục" dựa trên tư duy trừu tượng của GS Đại hơn. That is not to mention many factors that led me to question the reliability of the numbers. For example, students experimenting with CNGD are often selective. That is, in comparison to normal students, experimental students are more likely to have learning and intelligence skills, so it is easier to receive "education technology" based on abstract thinking by GS. .
Tức là, giả sử nghiên cứu trên tìm thấy sự khác biệt rất lớn giữa hai nhóm thực nghiệm và đại trà, thì cũng không thể khẳng định chắn chắn là do cách dạy và học. Có thể đó chỉ là do khác biệt năng lực ban đầu thì sao? That is, suppose that the study found a great difference between the experimental and the commercial groups, it is impossible to ascertain certainly the teaching and learning. Could it be because of the initial capacity difference?
Hơn nữa, nếu tôi không nhầm thì nhiều học sinh thực nghiệm bỏ giữa chừng vì "vỡ mộng", vì không theo kịp chương trình... Lúc làm nghiên cứu thẩm định, các vị có đưa thành phần này vào không? Also, if I'm not mistaken, many of the experimental students dropped out because of "disillusionment", because they did not keep up with the program ... When doing the assessment, do you put this ingredient in?
Vài lời cuối Last words
Nói ngắn gọn, ngay cả khi nghiên cứu trên đạt chuẩn tắc khoa học cơ bản, sự khác nhau vài phần trăm trên không có ý nghĩa thống kê hay giá trị thực tiễn để cả hệ thống giáo dục quốc gia uốn mình chạy theo CNGD. Thậm chí, có người còn sẽ hỏi toẹt ra: dạy học sinh giỏi chỉ để đạt chênh lệch về tỉ lệ đọc và viết khiêm tốn ở trên thì cần gì phải có CNGD? In short, even if the study was based on a basic scientific basis, the difference of several percent was not statistically significant or practical enough for the whole national education system to creep under CNGD. Even some people will ask: teaching a good student just how much difference in reading and writing ratio is, what does CNGD need?
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Kalina Petkova Kalina Petkova
PGS. TS. Nguyễn Đức An PGS. TS. Nguyen Duc An
Tôi không có ý nói công nghệ giáo dục của GS Đại đúng hay sai ở đây. Các triết lý đằng sau đó đều rất hay, rất đẹp và những mục tiêu nó nhắm đến đều kỳ vĩ và đầy tham vọng cho dân tộc Việt. Là hậu sinh, tôi rất kính trọng tâm huyết và tinh thần phi vụ lợi mà GS Đại dành cho giáo dục. Bản thân kết quả thẩm định trên cũng không là gì để có thể nói CNGD chẳng hay ho gì lắm so với chương trình đại trà hiện hành. I do not mean that GS's educational technology is right or wrong here. The philosophy behind it is very nice, very beautiful and the goals it targets are both wonderful and ambitious for the Vietnamese people. As a post-birth, I highly respect the heart and spirit of non-profit that GS Great for education. The results of the assessment itself is not what it says CNGD is not very good compared to the current program.
Nhưng khi chưa có đủ cơ sở thực chứng, tôi sẽ còn rất e dè về một "công nghệ giáo dục" mà bản thân tôi còn chưa hiểu hết nội hàm là gì (dù đã cố gắng tìm hiểu đôi chút). Tôi cũng lo rằng, một phương pháp giáo dục đòi hỏi trẻ em nhiều năng lực lý trí như thế, nếu triển khai đại trà không khéo, có thể sẽ góp phần gây nên bất công xã hội và gia tăng khoảng cách giữa các tầng lớp dân chúng, vùng miền khác nhau. But when there is not enough evidence base, I will be very cautious about an "educational technology" that I myself have not understood all the contents (despite trying to understand a little). I am also concerned that an educational approach that requires such intellectually gifted children, if unprofitable, could contribute to social injustice and widen the gap between classes people, different regions.
Chúng ta cần một nghiên cứu toàn diện và độc lập để có thể đưa ra kết luận về nội hàm cũng giá trị thực tiễn của CNGD. Trong khi đó, cũng phải xem lại một trách nhiệm đạo đức: có nên sử dụng quá nhiều học sinh ở hơn 40 chục tỉnh thành làm "chuột bạch" thí nghiệm cho một mô hình giáo dục mà hiệu quả thực tiễn vẫn còn là ẩn số? We need a comprehensive and independent study in order to draw conclusions about the implications of the practical value of CNGD. At the same time, it is also a moral responsibility to use too many students in more than 40 provinces to make a "mouse mouse" experiment for an educational model that is still effective. number?
Bài thể hiện quan điểm riêng và văn phong của người viết. BBC Tiếng Việt luôn hoan nghênh các ý kiến tranh luậnvề giáo dục và các vấn đề liên quan. Hãy gửi bài về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk. The article expresses the writer's own views and style. BBC Vietnamese always welcomes the debate on education and related issues. Please send us an email to vietnamese@bbc.co.uk.
Bản quyền hình ảnh Photo licensing
Steven Raymer Steven Raymer
Giáo dục tiểu học ở VN đang được quan tâm nhiều sau vụ sách giáo khoa và cách đánh vần 'thực nghiệm' Primary education in Vietnam is receiving much attention after textbooks and spelling 'experiments'